D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_27_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kőszegi hadgyakorlatokról
B e s o r o l á s i   c í m : Kőszegi hadgyakorlatokról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A német császár rohamra vezeti huszár-ezredét
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 40. sz. (1893. október 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hadgyakorlat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiképzés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kőszeg
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. szeptember
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kőszegi hadgyakorlatokról - A német császár rohamra vezeti huszár-ezredét.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Megörökítettük ama megkapó jelenetet is, mikor Vilmos császár rohamra vezette huszárjait.
A kőszegi nagy hadgyakorlatok alkalmával a Vilmos német császár nevét viselő 7-ik huszárezred a déli hadsereg keretébe lőn beosztva, hol kitűnően megállta helyét.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hadgyakorlatokról : Egy lovas-ezred előnyomulása a király előtt. A király könyve czimü díszmunkából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hadgyakorlatokról : Egy ezred szemlére fölállítva. A király könyve czimü díszmunkából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A honvédsereg a hadgyakorlatokon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A király a hadgyakorlatokon : Ő felsége jelentést vesz át a gyakorló téren
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1678x1232 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna