D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_28_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fejedelmi vadászatok Mohács vidékén
B e s o r o l á s i   c í m : Fejedelmi vadászatok Mohács vidékén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A dunai ligetek a batinai Leányvártól nézve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 40. sz. (1893. október 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Batina
G e o N a m e s I d : 2505572
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kiskőszeg
G e o N a m e s I d : 3204413
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna
G e o N a m e s I d : 2349864
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fejedelmi vadászatok Mohács vidékén
A dunai ligetek a batinai Leányvártól nézve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk előterében egy várrom utolsó maradvány-fala áll, némán tanúskodva a fölötte elviharzott zivataros időkről. A Mátyás korabeli Leányvár romja ez, melynek úrnője a monda szerint nagy kegyetlenséggel uralkodott e vidék népe fölött. A kegyetlen úrnőről szóló monda még most is szájról-szájról jár a batinai és szomszéd vörösmarti lakosoknál. Az egykor büszke vár termeiben egy kevély vén leány, Vörös Mártha, lakott, a ki kegyetlen korbácsütésekkel kényszeríté a vidék népét az ingyen munkára, sőt dologra fogatott minden idegen jövevényt is, a ki a dunai réven e vár közelében átkelt. A ki megtagadta az engedelmességet, azt hajdúival lefogatta és véresre botoztatta. A jajveszéklő nép panaszos hangjai elhatottak az igazságos Mátyás király füleihez, a ki álruhába öltözve, maga is átkelt egyszer a bezdáni réven, s ellenkezvén a vereshaju aggszűz parancsszavával, meg is botoztatott volna, ha magát föl nem fedezi. A vidék réme, a gonosz szívű Vörös Mártha, akkor halálra ijedve, futott, merre látott. Mátyás király katonái meg üldözőbe vették a robogó szekeret, melyet az Isten keze is utolért, mert egy magas partoldaldalról lefordult s összetörte a kevély asszonyt. Innen e hely neve: Vörösmart. A várrom vidékén lakó sokaczok ajkán pedig megmaradt a mostani kis község szerb neve, Batina, a mi szerbül botot (battinu) jelent.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kiskőszeg (horvátul Batina, németül Donau-Daru-Winkel) falu Horvátországban, Eszék-Baranya megyében. Közigazgatásilag Darázshoz tartozik.
Eszéktől 25 km-re északkeletre, a Duna jobb partján, az ún. Baranyai háromszögben fekszik.
Nevét egyesek szerint a Duna és a Karasica-patak egybefolyásánál levő köves szegletről kapta.
Batina nevét a Kőszeggel szemben, a Duna túlsó partján, Bezdán területén feküdt középkori Battyán helységről nyerte, mellyel a battyáni rév kapcsolta össze.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mohács
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: A fejedelmi vadászatok Mohács vidékén: Az "Orient" hajó Mohácsnál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1558x910 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna