D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mac-Mahon tábornagy
B e s o r o l á s i   c í m : Mac-Mahon tábornagy
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 44. sz. (1893. október 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mac-Mahon, Patrice de (1808-1893)
V I A F I d : 24767114
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : köztisztviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mac-Mahon tábornagy
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A franczia köztársaság hadseregét nagy csapás érte. Mac-Mahon tábornagy, október 17-én délelőtti 10 órakor, 85 éves korában, laforeti birtokán meghalt. Midőn Leboeuf hadügyminiszter tapintatlan elbizakodottsága az 1870-iki háboru kitörését siettette, Mac-Mahon mint algériai katonai és polgári főkormányzó úgy nyilatkozott, hogy III. Napóleon megbízható és erős szövetségesek nélkül okvetlenül a rövidebbet fogja húzni. A következés meg is mutatta, hogy Mac-Mahonnak igaza volt. Az 1850-iki olasz hadjárat olcsó babérjai Mac-Mahont nem kábították el.
Mint Napóleon császár követe 1864-ben Poroszországban járván, figyelemmel kisérte a porosz sereg fejlődését és az 1866-iki háború eredményére mutatva, előre megjósolta, hogy Ausztria után Francziaországnak lesz baja a poroszokkal.
Mac-Mahon Napóleon császár határozott parancsára 1870 jul. 10-én, úgyszólván az utolsó órában vette át a keleti franczia sereg parancsnokságát, melyhez még Douay tábornok alatt a 7-ik hadtest és Failly tábornok alatt az 5-ik hadtest csatoltatott. Augusztus 6-án a wörthi csata Douay elhamarkodott intézkedései folytán elveszett, és Mac-Mahon a seregének romjaival Chalonsba vonult vissza, honnan négy hadtesttel a Metzbe szorult Bazaine segítségére sietett. Ámde Moltke tábornagy a francziák szándékáról értesülve, hátban támadta még Mac-Mahont, kit a belga határ felé szorított. Szedannál megsebesülve, Wimpffen tábornoknak adta át a főparancsnokságot s a kapituláczió értelmében német hadifogságba került. Mac-Mahon a versaillesi béke megkötéséig Wiesbadenben tartózkodván, idejét a német katonai viszonyok alapos tanulmányozására fordította.
A fogságból hazájába visszatérve, az a feladat várt Mac-Mahonra, hogy a párisi commune-lázadást elnyomja, a mit hamar és sikeresen végrehajtott. Ezután a Paris, Versailles és Lyon vidékén felállított franczia csapatok vezényletével lőn megbízva. Mikor a franczia nemzeti gyűlésben a klerikális monarkhista párt Thierst megbuktatta, 1873 május 24-én a franczia köztársaság elnökévé Mac-Mahon tábornagy választatott meg. Sokan avval gyanúsították, hogy a királyság visszaállítását s a Bourbon-családnak a trónra való visszahelyezését tervezte volna ilyen törekvést azonban hat évig tartott elnöksége nem bizonyított rá. Mac-Mahon mint a köztársaság elnöke nem igen avatkozott a kormány dolgaiba, és csak a hadsereg ügyeinek intézését tartotta fenn magának, melyekbe semmiféle beavatkozást el nem tűrt. Midőn a köztársasági párt magasabb katonai parancsnokságok betöltésénél kizárólag politikai párttekinteteket akart érvényesíteni, Mac-Mahon 1879 január 30-án beadta lemondását, melyet mind a szenátus, mind a képviselőház el is fogadott. Ezen idő óta Mac-Mahon a közügyektől teljesen visszavonulva, laforeti birtokán élt, hol rövid betegség után most elhunyt.
Mac-Mahon Patrick Móricz gróf, magentai herczeg, franczia tábornagy, 1808 június 13-án Sullyban született. Ősei Irlandból a Stuart-ház bukása után Francziaországba menekülvén, a "Saone et Loire" megyében telepedtek le. A fiatal Mac-Mahon 17 éves korában a hadseregbe lépvén, először is Afrikában tüntette ki magát a kabylok elleni harczokban 1848-ban már, mint dandárparancsnok, az algiri főkormányzó katonai adlátusa volt. 1855-ben mint a 2-ik hadtest parancsnoka Krimiában vitt nagyobb szerepet, s a maiakovi sánczokat ő vette be. 1858-ban Algir polgári és katonai főkormányzójává neveztetett ki, mely állásában az 1859-iki olasz háború kitöréséig meg is maradt. 1859. június 4-én Magentánál a már-már győzelmes osztrák sereget önálló föllépésével viszszavonulásra kényszerítette. E fényes haditettéért III. Napóleon császár a csatatéren tábornagygyá nevezte ki, mely kitüntetéshez utóbb még a magentai herczegi czímet is kapta. Június 24-én a solferinói ütközetet szintén Mac-Mahon döntötte el, azzal, hogy az osztrákokat cavrianai erős állásukból kiverte.
Mac-Mahon a magyar katonaságról nagyon jó véleménynyel volt, s midőn a solferinói csata után az osztrák hadikövet Villafrancában a franczia főhadiszálláson megjelent, Mac-Mahon különösen szemügyre vette a magyar huszárokat, kik neki június 24-én Cavrianánál oly sok gondot okoztak, midőn tüzérségét, nevezetesen pedig az ezek fedezetére kirendelt afrikai lovas vadászokat megkergették.
Mac-Mahon Magentánál megmutatta, hogy nemcsak csapatparancsnok, hanem önálló vezér is tud lenni, midőn Canrobert tábornok hátráló hadteste mellett minden különös parancs nélkül az osztrák sereg baloldalába nyomulván, a csata sorsát a francziák javára eldöntötte. Mac-Mahon hasonló önálló eljárást remélt Wörthnél Douay Ábel tábornoktól, ki azonban fejét vesztve, személyes bátorságával akart sikert elérni, mikor egy ellenséges golyótól találva, csapatjait vezér nélkül hagyta. Ez a vesztett csata vonta maga után a francziák további veszteségeit, majd bukását. A franczia fegyverek szerencséjét Mac-Mahon se tudta többé viszszahódítani.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mac-Mahon, franczia tábornagy
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Patrice de Mac-Mahon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mac-Mahon, franczia tábornagy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 797x925 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna