D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rejtan a varsói országgyűlésen 1772-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Rejtan a varsói országgyűlésen 1772-ben
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Matejko
U t ó n é v : Jan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1893
V I A F I d : 27863576
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 46. sz. (1893. november 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lengyelek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : osztrákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Reytan, Tadeusz (1742-1780)
V I A F I d : 46338486
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Potocki, Stanislas Felix (1751-1805)
V I A F I d : 79407771
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Branicki, Francis Xavier (1730-1819)
V I A F I d : 60215691
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Potocki, Franciszek Salezy (1700-1772)
V I A F I d : 249900390
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Czartoryski, Michał Fryderyk (1696-1775)
V I A F I d : 166119105
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Radziwiłł, Karol Stanisław (1669-1719)
V I A F I d : 13219792
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szaniszló Ágost (Lengyelország: király), II. (1732-1798)
V I A F I d : 26221
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Poniatowski, Michał Jerzy (1736-1794)
V I A F I d : 17525359
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Varsó
G e o N a m e s I d : 756135
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lengyelország
G e o N a m e s I d : 798544
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1772. április 21.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1866
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rejtan a varsói országgyűlésen 1772-ben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A párisi 1867-iki kiállításon mutatta be híressé vált festményét, "Rejtan a varsói országgyűlésen 1772-ben" czimü művét, melynek eredetije a bécsi udvari képtár dísze. Ezen történelmi festményen mutatkozik Matejko kiváló ereje és finom megfigyelő képessége. Egy egész megromlott mára történeti tény az, hogy a lengyel követeket orosz aranyakkal megvesztegették, hogy az országgyűlés elnapolását mondják ki. Már-már hazaárulást követnek el azok, kikre Lengyelország sorsa bizva volt, de Rejtan, egy tiszta jellemű lengyel nemes, kit az orosz aranyak nem tudtak megtántorítani, ott hever a földön, fölszakított mellel és kíméletlenül vágja a követek arczába a hazaárulás vádját, s kész hazájáért meghalni, de a nyomorult alkut meg akarja akadályozni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Matejko János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1623x923 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna