D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az új osztrák miniszterium tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Új osztrák miniszterium tagjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 49. sz. (1893. deczember 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bacquehem, Oliver Marquis de (1847-1917)
V I A F I d : 169005479
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Plener, Ernst von (1841-1923)
V I A F I d : 25347738
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Madeyski, Stanislaw (1841-1910)
V I A F I d : 75238173
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Welser von Welsersheimb, Zeno (1835-1921)
V I A F I d : 191283671
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jaworski, Apolinary (1825-1904)
V I A F I d : 171309178
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schönborn, Friedrich (1841-1907)
V I A F I d : 20442765
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wurmbrand-Stuppach, Gundaker (1838-1901)
V I A F I d : 311349559
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Falkenhayn, Julius von (1829-1899)
V I A F I d : 80390222
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új osztrák miniszterium tagjai
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Közöttük a legérdekesebb alak kétségkívül PLENER ERNŐ lovag, az új pénzügyminiszter. Noha egykor, a magyar kiegyezés időszakában, atyja is miniszter (a pénz- és kereskedelmi tárczák élén) volt: ő neki szintén fényes tehetsége, sokoldalú gyakorlati képzettsége és parlamenti szereplése mellett is szerfölött nehezen sikerült kitartó munkássága jutalmául helyet nyerni a korona tanácsában. Csehország egyik határszéli városában, Egerben, született 1841 október 18-án. Atyja a város kereskedelmi kamarájának volt képviselője a bécsi törvényhozó testületben s fiát is Bécsben taníttatta. Az ifjú a jogi pályára lépett, s a bécsi és berlini egyetemeken bevégezvén tanulmányait, mint jogtudor államszolgálatot vállalt, még pedig a diplomácziai pályán. 1865-ben a párisi, két évvel később a londoni nagykövetségnél működött s nemcsak hivatalos teendői teljesítésében tűnt ki, hanem nagy szorgalommal tanulmányozta Francziaország és Anglia gazdasági állapotait és alkotmányos viszonyait is. Mindazonáltal a diplomácziai pálya nem elégítette ki tettvágyó lelkét érezte, hogy egyéniségének, tehetségeinek más, mozgalmasabb térre van szüksége. 1873-ban tehát leköszönt állásáról s atyja helyére az égeri kereskedelmi kamara által képviselővé választtatta magát. Plener különben Magyarországgal nem csupán politikai, hanem családi összeköttetésben is áll, a mennyiben néhai b. Eötvös Józsefünk leányát, Mariskát, birja feleségül.
MADEYSKY Szaniszló lovag, az új közoktatásügyi miniszter a tudományt, a tanári hivatást képviseli a kabinetben. A krakói egyetem egyik jogi tanszékét, sőt minthogy az idén épen ő volt a rektor magnificus, a rektori széket cserélte föl a miniszteri bársony székkel. A lengyel nemességnek is kedvelt foglalkozása a jogi pálya s így az ifjú Madeysky jogot végzett, mire 1864-ben államszolgálatba lépett. 1879-ben lett először képviselő s a lengyelség azon elemeihez csatlakozott, melyek a német ellenzékkel való jó viszony fentartását óhajtották, de azért határozottan ellenezte azt a törekvést, hogy törvény nyilvánítsa a német nyelvet az állam hivatalos nyelvének Ausztriában. 1884-ben ez ügyben nagyobb munkát is irt. Később a képviselőház alelnökévé választották, ámbár a lengyel párt egy töredéke ezt, valamint legújabban miniszterré való kinevezését igen határozottan ellenezte. Madeysky különben időközben a krakói egyetemen jogtanár lett.
WELSERSHEIMB Zénó gróf, a honvédelmi tárcza vezetője, nem politikus, nem áll a pártokkal összeköttetésben s nem őket, hanem császárját képviseli, mint előbb a Taaffe-, úgy most a Windischgrátz-kormányban. 1835-ben született. Korán katonai pályára lépett az 1866-iki háborúban Albrecht főherczeg szárnysegéde volt. 1880-ban vette át a honvédelmi tárczát, melynek ügyeit azóta a legnagyobb buzgalommal és sok eredménynyel kezeli.
JAVORSKY Apollinarius lovag, az új kormány második lengyelé, Galiczia minisztere, a régibb gárdához tartozik. 1825-ben született, jogot végzett s azután birtokain gazdálkodott. Csak 1870-ben lépett politikai pályára, de csakhamar nagy tekintélyre emelkedett a lengyel táborban s 1888-ban a bécsi képviselőház lengyel pártkörének elnökévé választatott.
Vele egy elvi alapon áll SCHÖNBORN Frigyes gróf, az igazságügyminiszter. 1841-ben született Csehországban jogot végzett, és jogtudor lett. Pályáját az irodalomban kezdette számos röpiratot adott ki a cseh feudális nagy birtok politikai törekvéseinek támogatására. 1881-ben Morvaország hetytartója lett s ez állásában még inkább magára haragította a németeket, kiknek körében valóságos rémületet keltett, mikor 1888-ban egész váratlanul őt nevezték ki igazságügyminiszterré.
FALKENHAYN Gyula gróf az új kabinetben is megtartotta a földmivelési tárczát. 1829-ben született korán a hadseregbe lépett s a szabadságharcz idején magyar földön harczolt az osztrákok sorában. Kapitányi ranggal vált meg a hadseregtől s élénk részt vett a politikai küzdelmekben. Kezdettől fogva a feudális és ultramontán osztrák főnemesség egyik tipikus alakja volt, s mint ilyen lépett 1879-ben az akkor alakított Taaffe-kormányba. Most az új kabinetben is megtartotta tárczáját.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. deczember 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az osztrák minisztérium
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1948x2628 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna