D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul2_12.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060800/060804/jul2_12_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Schönherz Zoltán
B e s o r o l á s i   c í m : Schönherz Zoltán
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1980
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkásmozgalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kommunista párt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schönherz Zoltán (1905-1942)
V I A F I d : 85823847
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1980
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1981
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1980. SCHÖNHERZ ZOLTÁN
Schönherz Z. (1905-1942) születésének 75. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly
Á 1980. júl. 25.-1981. dec. 31.
P 4 096 300 fog. 4 000
3416 3444 1 Ft Portré 50.- 10.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schönherz Zoltán magyar elektromérnök. A két világháború között Csehszlovákia Kommunista Pártjának tagja, hivatásos pártmunkás volt. Az első bécsi döntés után, 1938-ban a Magyarországhoz került területeken az antifasiszta ellenállási mozgalom egyik szervezőjeként dolgozott. 1939 végétől több alkalommal járt Moszkvában. 1940 decembertől itthon tartózkodott, és 1941-től a Kommunisták Magyarországi Pártja Központi Bizottságának lett a tagja. 1942. július 6-án letartóztatták és 13 társával együtt az illegalitásban működő Magyar Kommunista Párt tagjai ellen a vezérkari főnökség külön bírósága tartott tárgyalást 1942. szeptember 30-án a Margit körúti katonai börtön előtt lévő irodaépület tárgyalótermében. A vád szerint antifasiszta hangulatkeltésre szervezkedtek. Ő volt a tárgyalás elsőrendű vádlottja. Babos József hadbíróezredes előtt állt még Tóth Mihály villamosellenőr, Erdős László nyomdász, Goldmann György szobrász, dr.Vida Ferenc jogász, Máté György tisztviselő, Orosz Dezső tisztviselő, Kasztel András újságíró, dr. Rosta Endre tisztviselő, Rendek András segédmunkás, Magyar Imre péksegéd, Győrki János szabósegéd, Virág István és Rotter Sándor péksegédek. Schönherz Zoltánt halálra ítélték, négyen életfogytiglani fegyházbüntetést kaptak, a többieket 10-15 évi fegyházbüntetéssel sújtották. A halálos ítéletet a Margit körúti fegyház udvarán hajtották végre 1942. október 9-én. (Évfordulók '80.161 o., MNL.15k.883 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Diósy Antal: Rózsa Ferenc és Schönherz Zoltán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 852x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn