D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul5_12.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060800/060865/jul5_12_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kvassay Jenő
B e s o r o l á s i   c í m : Kvassay Jenő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (I.) - blokk
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Baticz
U t ó n é v : Barnabás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1970-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 2000. Jeles magyarok (I.) - blokk
S o r o z a t : 2003. Jeles magyarok (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kvassay Jenő (1850-1919)
V I A F I d : 39753237
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2000
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2000. JELES MAGYAROK (I.) - BLOKK
150 éve született Kvassay Jenő (1850-1919)
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 11 1/2 : 12 1/4 F. fog.
T.: Baticz Barnabás
Névérték: 50,- Ft
Á 2000. jan. 11.-2002. dec. 31.
P 100 000 fog.
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kvassay Jenő agyar mérnök. Gépészmérnöki tanulmányai után 1876-ban német és francia főiskolákon mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokat folytatott, és megismerkedett a vízügyi szolgálatok rendszerével. Hasonló célból járt Svájcban és Olaszországban is. Több talajjavítási kísérletet vezetett országszerte, elsősorban Szepes vármegyében. 1878-ban megbízást kapott az általa javasolt mezőgazdasági és vízügyi szolgálat megszervezésére. Megszervezte az Országos Kultúrmérnöki Hivatalt, majd 40 éven át vezette azt. A hivatal feladatai közé tartozott tározók építése, halastavak létesítése, folyók, patakok rendezése, vízmosások megkötése, a közegészségügyi mérnöki szolgálat ellátása, amely az ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és az artézi kutak kezelését foglalta magában. l889-ben hozta létre az Országos Vízépítészeti és Talajjavítási Hivatalt. 1918-ig - nyugállományba vonulásáig - 1,5 millió kh terület belvízrendezését és lecsapolását végezték el. Nevéhez fűződik a vizek köztulajdonjellegét kimondó vízjogi törvény és a halászati törvény megalkotása, a Balatoni Kikötők Felügyelőségének 1912-es felállítása, valamint a soroksári Duna-ág csatornázásának és több budapesti kikötő építésének megkezdése. Vízgazdálkodási, folyószabályozási és mezőgazdasági szakirodalmi munkássága egyaránt jelentős. Mezőgazdasági vízműtan című munkája évtizedekig a kultúrmérnöki munka kézikönyve volt. A Budapest-csepeli Kikötő zárt medencéjének bejárati zsilipjét Kvassay-zsilipnek nevezték el és emléktáblával jelölték meg. (Új Magy.L.l961.4k.294 o.,Népszabadság 2000.július 5.B.T.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Derzsi Elekes Andor: Kvassay zsilip
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 636x1150 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn