D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul6_11.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060800/060883/jul6_11_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ébredés
B e s o r o l á s i   c í m : Ébredés
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XII.) - XIX. és XX. századi magyar festők művei, aktok
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Brocky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1855
V I A F I d : 53142286
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1974
S o r o z a t : 1974. Festmények (XII.) - XIX. és XX. századi magyar festők művei, aktok
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akt
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1974
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1975
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1974. FESTMÉNYEK (XII.) - XIX. ÉS XX. SZÁZADI MAGYAR FESTŐK MŰVEI, AKTOK
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/4 F. fog.
Névérték: 60 f
Á 1974. aug. 27.-1975. dec. 31.
PM 570 000 fog. 6 258
2971 2970 60 f Brocky Károly (1807-1855): Ébredés 10,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brocky Károly magyar festő. A temesvári borbély fiának művészi pályája Bécsben indult. 1823-tól a bécsi Képzőművészeti Akadémián Johann Nepomuk Ender (1793-1854) és Moritz Michael Daffinger (1790-1849) tanítványa volt. 1833-ban műtermet nyitott és portréfestés mellett oktatott is. Évekig tartó alapos felkészülés után Itáliában, majd 1837-ben Párizsban műtárgymásolatokat készített. 1838-ban Joseph Mallord William Turnerrel (lásd IV.23.) és a műkereskedő Munro of Novarral való megismerkedés után Londonban telepedett le. Számos sikeres, találó pszichológiai jellemzéssel készült pasztell- és olajportréjával - mint pl. Miss Liddel arcképe - rövid időn belül megnyerte az angol pénz- és udvari arisztokrácia tetszését. 1844-46-ban kétéves bécsi tartózkodás után Drezdán és Berlinen keresztül, tekintélyes rajz és tanulmány gyűjteménnyel tért vissza Londonba. Vonzó bájú női arcképeinek hosszú sora mellett, megfestette Mészáros Lázár és Kmetty György portréját s az azóta elpusztult Az Aranybulla kihirdetése című monumentális történeti kompozícióját. Az 1850-es években festett érzéki szépségű aktjai, félaktjai és mitológiai jelenetei - Ámor és Psyché, Nyugvó Psyché, Alvó bacchánsnő - kifinomult festői kultúráját hirdetik. Utolsó vörösruhás Önarcképe a XIX. századi magyar festőművészet egyik gyöngyszeme. (MűvI.L.196S.1k.30S o., MNL.4k.S72 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brocky Károly: Vénusz és Ámor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1032x1341 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn