D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul7_07.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060800/060898/jul7_07_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tompa Mihály (1817-1868)
B e s o r o l á s i   c í m : Tompa Mihály (1817-1868)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Évfordulók - Események (VI.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1968
S o r o z a t : 1968. Évfordulók - Események (VI.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tompa Mihály (1817-1868)
V I A F I d : 51728144
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1968
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1969
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1968. ÉVFORDULÓK - ESEMÉNYEK (VI.)
Rézny. (2511), Ofszetny. (2515), Mélyny. 11 1/4 : 12 F. fog. (2509), 12 :11 1/4 F. fog. (2513), 12 F. fog. (2515), 12 :11 1 /4 F. fog. (többi érték)
T.: Gál Ferenc (2513), Kékesi László (2515), Légrády Sándor (2514), Nagy Zoltán (2511), Zsitva Szabolcs (2516), Bokros Ferenc (többi érték)
Névérték: 60 f
P 700 000 fog. 4 000
2514 2432 60 f Tompa Mihály (1817-1868) Á 1968. júl. 30.-1969. dec. 31 20,- 10,- 900,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tompa Mihály magyar költő, református lelkész. 1832-ben került Sárospatakra szolgadiáknak, hogy fedezhesse tanulmányait. 1844-ben otthagyta Sárospatakot és házitanítóskodott Sárbogárdon és Eperjesen. Az Atheneum, a Pesti Divatlap és az Életképek rendszeresen közölték verseit. 1846-tól haláláig lelkész volt Bején, Keleméren és Hanván. 1846-ban Szuhay Mátyás című elbeszélő költeménye Arany János Toldija mögött második lett a Kisfaludy Társaság pályázatán. A nemzeti romantika, a népi-nemzeti irány Petőfi Sándor és Arany János után legjelentősebb képviselője volt. Népszerűsége az 1840-es években Petőfiével vetekedett, az 1850-es években pedig fontosabb szerepet játszott az irodalmi életben, mint Arany János. Az utókor azonban mögéjük helyezi, mert költészetéből, minden értéke mellett is hiányzik barátai zsenialitása. Első átütő sikerét a Népregék és mondák című 1846-os gyűjteményével aratta. Versei miatt 1852-ben, majd 1853-ban néhány hétig a kassai hadbíróság vizsgálati fogságban tartotta. Művészi kiteljesedése a szabadságharc bukása utánra esik. A Bach-korszak idején írt, a köz fájdalmát megéneklő, az allegória és a példázat alakzatára épülő versei hozták meg számára az országos népszerűséget. A gólyához vagy A madár fiaihoz című verseinek egyes sorai szállóigévé váltak. Hasonló szellemű verse még a Levél egy kibújdosott barátom után. Utolsó allegóriái közól kiemelkedik az Új Simeon és az Ikarus című művei. Élete végéig hirdette a nemzeti függetlenség eszméjét, elutasította a kiegyezést. (Világir.Kisencikl.1976.2k,433 o., Larousse.3k.903 o., MNL.17k.564 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tompa Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 637x886 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn