D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul7_11.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060900/060902/jul7_11_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Táncosnő (1932)
B e s o r o l á s i   c í m : Táncosnő (1932)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Művészetek (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Medgyessy
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1881-1958
V I A F I d : 45103557
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kara
U t ó n é v : Orsolya
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1975-
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mester
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-17
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2002
S o r o z a t : 2002. Művészetek (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tánc
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2002. MŰVÉSZETEK (II.)
100 éves a nagybányai művésztelep.
100-as ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 1/4:12 3/4 F. fog. ( 62 Ft)
T.: Kara Orsolya (keret), Mester Tibor (fotó)
Névérték: 188,- Ft
Á 2002. jún. 24.-2004. dec. 31.
P 150 000 fog.
4655 4740 188 Ft Medgyessy Ferenc (1881-1958) Táncosnő (1932) 450,- 380,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Medgyessy Ferenc magyar szobrász. Az orvosi diploma megszerzése után 1905-1907-ben Párizsban festészetet, majd szobrászatot tanult, főként Aristide Joseph Maillol hatott rá. 1908-ban Firenzében, 1909-ben Párizsban, majd ismét Firenzében volt tanulmányúton. Korai munkái az antik plasztikák tanulságait követve zártak, tömbszerűek, szerkezetileg kiegyensúlyozottak. Ilyen a Kövér gondolkodó, Súroló asszony, Szoptató anya, Lengyel síremlék, Táncoló nő. 1912-ben itthon a Táncolók című domborművével megnyerte a Művészház 1.000 Koronás díját. Az I. világháborúban katonaorvosként szolgált. Az 1920-ban mintázott Önarcképével teljesedett ki dombormű stílusa. 1923-ban mintázta antik ihletésű, monumentális hatású Táncoló leány című kompozícióját, melyet később bronzba fogalmazott át. A magyar köztéri szobrászat egyik fő műve az 1930-as évek elején a debreceni Déri Múzeum előtt álló négy allegorikus szobra, mint a Tudomány, Művészet, Néprajz és Régészet, amelyért 1937-ben a párizsi világkiállítás Grand Prix-jét kapta. Az 1930-as évek fő művei: Turáni lovas, Magvető, köztéri alkotása Jelky András, Szüretelők, Török-magyar csata és síremlékek. 1940-től stílusa klasszikussá érett, ilyenek a finom plasztikai részletekkel megoldott síremlékei, pl. a Török síremlék, Radnai Béláné síremléke, a győri Szent István szobor. Életének utolsó évtizedében több derűs nyugalmú női figurát, illetve köztéri szobrot készített:Petőfi, Rippl Rónai, Táncosnő, Herman Ottó. Hátrahagyott szoborműveinek száma mintegy 400 mű és több ezer rajz. A tipikusan magyar hangvételű, statikus jellegű szobrászat egyéni ízű képviselője volt, aki igen nagy hatással van a fiatal magyar szobrásznemzedékre. (Larousse 2k.850 o., Műv.L.3k.276 o., MNL.12k.846 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : mukkshow, Medgyessy Ferenc: Lantpengető lány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 630x795 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn