D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : felnottneveles.jpg
C Í M 
F ő c í m : Felnőttnevelés, hátrányos helyzet
B e s o r o l á s i   c í m : Felnőttnevelés, hátrányos helyzet
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mészáros
U t ó n é v : Adrienn
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-06
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-20
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Szakképzés
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tanítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felnőttoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felnőttnevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az andragógia felnőttnevelő funkciói; elhelyezkedési lehetőségek a hátrányos helyzetű csoportokban, részletesen tárgyalva a gyermekotthonban felnőttek kilátásait Készítette: Mészáros Adrienn ELTE PPK Andragógia szak, II. évfolyam 2013. Antropagógia (Egyetemes embernevelés tudománya és gyakorlata. Átfogja a gyermek- és a felnőttnevelést is.) Pedagógia Gerontagógia Andragógia Felnőttoktatás Felnőttképzés Felnőttnevelés A felnőttnevelés Fogalma: a nagykorú, felnőtt ember egész személyiségének meghatározott célok érdekében folyó, céltudatosan szervezett felépítése. - személyiség nevelés - állampolgári nevelés Történeti háttér (A felnőttnevelés fogalma a korábbi népnevelésből jött létre.) Andragógia XX. század: "A felnőttnevelés nem tekinthető kisszámú kiváltságos személy fényűzésének, olyan feladatnak, mely az érettségnek csupán rövidebb időszakára érvényes. A felnőttoktatás állandó nemzeti szükségszerűség, a civilizációval együtt járó sajátosság és ezért univerzálisnak, az ember egész életén át tartónak kell lennie." Forrás: Great Britain, Ministry of Reconstruction, Adult Education Comitee (Report). A design for democracy: an abridgement of a report commonly called the 1919 Report. Londres,Max Parrish, 1954. 55.p. Permanens nevelés jelensége A felnőttnevelés, andragógia fő területei, szakágai Általános Szakirányú Közéleti Szociális Katonai Kriminál Vallásos, hitéletbeli andragógia XVIII. század, Tessedik Sámuel: gyakorlati-gazdasági "szorgalmatossági" iskola megalapítása XV. század könyvnyomtatás elterjedés + egyház révén történő művelődés A magyarországi kezdetek XVIII. század második fele, Klimó György pécsi püspök megnyitotta könyvtárát a nép előtt 1802: Széchényi Könyvtár létrejötte 1825: MTA megalakulása 1830: népműveléssel foglalkozó Nógrád megyei Nemzeti Intézet létrejötte 1834: Balassagyarmat, felnőtteket oktató iskola megnyitása 1843: első néplap, a Vasárnapi Újság megjelenése 1868. évi XXXVIII. törvény a népoktatás kötelezővé tételéről 1870: Báró Eötvös József körrendelete a tanítók számára Felnőttnevelés a XX. században - gyakorlati oktatás megjelenése a népiskolák tantervében: pl. nők számára háztartás vezetésének oktatása, gép-és gyorsírás elsajátítása, idegen nyelvek tanulása - jelszó: a szabadoktatás - két világháború között: szabadoktatás helyett népoktatás - Klebelsberg Kuno oktatási programja: kiemelt jelentőségű: kultúrfölény koncepció 1927: rendelet a falusi népkönyvtárak alapításáról - népfőiskolák megjelenése - 1945-48: "szabadművelési időszak" Országos Szabadművelődési Tanács megalakulása - 1956-tól népművelési szakemberek egyetemi képzése - 1986: Országos Közművelődési Központ Egy másfajta csoportosítás 1. Iskolarendszerű felnőttnevelés 2. Tanfolyamrendszerű felnőttnevelés 3. Iskolán kívüli felnőttnevelési rendszer A felnőttnevelés funkciói A) Társadalmi (szocializációs) B) Személyi (individualizációs) szempont alapján Osztályozás: A) Társadalmi - szocializációs funkciók: 1. Iskolapótló (kötelező iskolai oktatást pótló) szerepe 2. Politikai-ideológiai képzés permanenciájának biztosítása 3. Gazdasági(termelési hatékonyságot és kultúrát terjesztő) funkció 4. A társadalmi mozgás(mobilitás) elősegítése 5. Kulturális(asszimilációs, integrációs, permanens) személyiségfejlesztés B) Személyi, individualizációs funkciók: 6. A környezet és a szervezet egyensúlyát biztosító alkalmazkodó képesség fejlesztése 7. Szabadidős tevékenységekkel együtt járó szerep(pihentetés, pszichohigiéniai szerep) 8. A személyiség képességeit kibontakoztató, képző funkció. A hátrányos helyzetű csoportok Kik sorolhatóak ide? jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkezők szűkösek a lakáskörülményeik egészségtelen lakhatási feltételek között élnek alacsony iskolai végzettségűek szakképzetlenek/ szakképzettségüknek nincs aktuális munkaerő-piaci értéke deviáns hozzátartozókkal rendelkezők állami gondozásba vett, illetve onnan kikerült fiatalok társadalom perifériájába szorult etnikai kisebbségiek A hátrányos helyzetű csoportok megjelenése a munkaerőpiacon - Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők esetében: jellemző az iskolából a munkába vezető út "megnehezülése" Jellemzően fizikai erőt igénylő munkák vállalása Későbbiekben családon belül az iskolázatlanság újratermelődése A roma munkanélküliek aránya 4-szerese a nem roma munkanélkülieknek az inaktívak 6%-a háztartásbeli (a nem romák esetében ez 1,7%-ot tesz ki) Kevés állandó munkavállaló rendelkezik akár középfokú végzettséggel A gyermekotthonból kikerült fiatalok helyzete Egyik lehetőségük: az utógondozás ban részvétel - Utógondozás: az átmeneti és tartós nevelés megszűnése után - kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták - a gyámhivatal egy év időtartamra elrendeli a gyermek illetve a fiatal felnőtt utógondozását, feltéve ha az utógondozást a fiatal felnőtt maga is kéri. - Az utógondozó feladatai:segítés az önálló életvitel kialakításában támogatás a családba történő visszailleszkedéshez segítség a tanulmányok kiválasztásában, elvégzésében segítség a munkába állításhoz életvezetési konfliktus megoldási tanácsok adása folyamatos kapcsolattartás a fiatallal segítséget ad az otthonteremtési támogatás iránti kérelem beadásában segítés a támogatás felhasználásában, elszámolásában negyedévente tájékoztatja a gyámhivatalt Társadalmi intergáció kérdése Nehézségek: - Nevelőotthoni környezeti ártalmak szeretet-megvonás felületes kötődés szegényes játék, foglalkozás uniformizáltság, szigorú napirend - Megoldás: különféle terápiás lehetőségek Alapvető szükségleteket ki tud elégíteni a gyermekotthon, azonban a szülői, anyai kötödés hiánya domináns. Cél: Segíteni a környezetbe beilleszkedést és az önálló élet megkezdését. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról: otthonteremtő támogatás biztosítása a tanulás, tapasztalatszerzés biztosítása legyen képes beilleszkedni a társadalomba felkészüljön az önálló életre szakmát szerezzen, kereső tevékenységet folytasson pénzkezelési ismeretek helyes alkalmazása A leválás segítésének lépései Köszönöm a figyelmet! Felhasznált irodalom: Durkó Mátyás (1999): Andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. Magyar Művelődési Intézet, Budapest. Dr. Felkai László (2009): A felnőttoktatás története Magyarországon. Oktatáskutató és Fejlesztő intézet. URL: http://www.ofi.hu/tudastar/problemak-kerdesek/felnottoktatas Gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő, URL: http://w3.hdsnet.hu/digis/gy/68t/68_14.html Dr. Juhász Erika (2010): A hazai felnőttképzés kialakulásának fejlődése és főbb állomásai I. A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata. 2. 20. sz. 1-22. URL: http://www.kulturasz.hu/letoltes/A_hazai_felnottkepzes_tortenete.pdf, Utolsó letöltés: 2013.12.03. Kocsis Mihály (2006): A felnőttek tanulási motivációi. In: Dr. Koltai Dénes és Lada László (szerk.): Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 113-136. Őry Mária (2005): Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest URL: http://mek.niif.hu/06400/06453/06453.pdf, Utolsó letöltés: 2013.12.02. Bajusz Klára, Németh Balázs (szerk.) (2011): Felnőttoktatási felfogások a 20. században : andragógiai szöveggyűjtemény. Publikon, Pécs. Zrinszky László (szerk.) (2010): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Gondolat Kiadó, Budapest
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: A fizikatanítás problémái és oktatásának konstruktivista megközelítése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x418 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet