D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kommunikacio.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kommunikáció története
B e s o r o l á s i   c í m : Kommunikáció története
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : K.
U t ó n é v : Valéria
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-03-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Hírek, hírszolgáltatás
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Sajtó- és médiatörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Televízió
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diskurzus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : interakció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : betű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hangjegyírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újság
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomtatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : telefon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : televízió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A kommunikáció története Barlangrajzok Tulajdonjegy (billog) Európa és Ázsia számos népe háziállatain billoggal jelezte a tulajdonos kilétét A kor ismertetőjegyei Rováspálca Föként kölcsönadott értékek nyilvántartására használták A rovásfára vagy pálcára bemetszették a megfelelö rovátkát, azután a pálcát hosszában kettöbe hasították; egyik felét a hitelezö, a másikat az adós kapta Csomójelek Számadatok rögzítésére használták Kagylófüzérek Üzenetváltás céljára használták A kagylók számából és helyzetéböl olvasható ki az üzenet A képírástól a betűig Ötezer évvel ezelőtt találták fel az írást Lehetőséget teremt a kommunikáció kiterjesztésére Az első írást használó nép a sumer (Mezopotámia, ékírás, agyagtábla) Hieroglif írás - Egyiptom Hangjelölő írás A papírról szóló legelsö híradás egy Kr. e. 105-ben megjelent kínai évkönyvböl származik A papír rövid idö alatt minden más, írásra használt anyagot kiszorított Kínában Európába csak 1 évezreddel késöbb jutott el Az írásos kommunikáció kezdetei A könyvnyomtatás 1455 körül Johannes Gutenberg kinyomtatta a Bibliát a szöveget több száz vagy több ezer példányban egymással teljesen azonos formában tudják kibocsátani olcsón, nagy mennyiségben volt képes nyomtatni a kézírásos kódexek helyét fokozatosan elfoglalta a nyomtatott könyv Az újkori hírközlés 1837 - Morse feltalálja a távírót nagy távolságból is képesek voltak az emberek egymással kommunikálni Telefon 1876-ban feltalálja a telefont Bell 1879 - első telefonközpont (Puskás Tivadar) kialakulnak a hírügynökségek - 1880-ban megalakul a Magyar Távirati Iroda 1893 - telefonhírmondó A rádió 1895 - Marconi - rádió - az első rádióműsort 1910-ben sugározták - 1922 - megalakul a BBC - az első állami rádiócsatorna - 1925 - megkezdi adását a rádió Magyarországon Televízió a 30-as években fejlesztették ki tömegesen csak a II. világháború után terjed el 1957 - megalakul a Magyar Televízió Az internet 1946 - elektronikus számítógép (Neumann János) 1984 - személyi számítógép 1970 - es évek - internet 1993-ban megtörtént a World Wide Web (világháló) szabaddá tétele. - digitális forradalom (kép, hipertext, videó) Mobiltelefonok 1980-as években jelent meg gyors üzenetátvitel a mobiltelefonon megjelenése után elterjedt az SMS elterjedtek a rövidítések, szlengesedett a nyelv (lol, omg, re, vok) Okostelefonok - online kapcsolat Készítette: Czeizer Zsolt Az ősember készítette (Lascaux, Altamira) Általában varázsoltak a barlangrajzokkal Főnícia - hangjelölő írás, ebből alakult ki a latin betűs írás is. Újságok Róma Ókor Újkor 1609 - első hetilap Németországban 1660 - napilap Lipcsében 19. század - tömegsajtó Középkor Az első időközönként megjelenő írásos tájékoztatót Rómában adták ki, a fórumon függesztették ki. Napilapot adnak ki Julius Caesar idejében - kereskedőházak hírlevelei - eseményekről tudósító röpiratok
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balázsi Ildikó, Ostorics László: A digitális nemzedék olvasói profilja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x594 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet