D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nyelvtortenet.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar nyelvtörténet korszakai
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar nyelvtörténet korszakai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Képes
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyelvtörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvújítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvjárás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : i. e. 1000 - i. sz. 896 ősmagyar kor 896-1526 ómagyar kor 1526-1772 középmagyar kor 1772-1920 újmagyar kor 1920-tól napjainkig újabb magyar kor
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Ősmagyar kor Ómagyar kor Középmagyar kor Újmagyar kor Újabb magyar kor Kr.e. 1000-től Kr.u. 895-ig a népesség törzsi nyelvjárásokat beszélt változik a nyelv és a kulturális közeg nincsenek írott emlékek (De! későbbi dokumentumok, rokon nyelvek története) 896-tól 1526-ig a letelepedő magyarság új szomszédokkal kerül kapcsolatba, új nyelvekkel érintkezik: gyarapodik a szókincs 1526-tól 1772-ig a korszak történelme hatott a nyelv változására is: a három részre szakadt ország élete, a török hódoltság, tizenöt éves háború, a rákóczi-szabadságharc segítette a fejlődést a reformáció, könyvnyomtatás első részleges Biblia-fordítások 1772-től 1920-ig a nyelv fejlődésére nagy hatással volt: a felvilágosodás, a nyelvújítás és a reformkor sokat gazdagodott és megújult a szókincs elkezdődtek a nyelvművelő mozgalmak kialakult a helyesírás normarendszere (1832 - 1. szabályzat) 1844: a magyar az ország hivatalos nyelvévé válik elkezdődött a magyar nyelv tudományos kutatása, létrejött a nyelvtudomány 1920-tól a magyar nyelvközösség szétszakadásával kezdődik: ezeken a területeken megerősödnek a nyelvváltozatok a 20. századi modernizálódással, rohamos technikai fejlődéssel azonban csökken a nyelvjárások szerepe, számottevően bővül a kommunikáció, szóban és írásban, személyes és tömeges szinten egyaránt A magyar nyelvtörténet korszakai Ősmagyar kor (-895) ómagyar kor (895-1626) Középmagyar kor (1526-1772) Újmagyar kor (1772-1920) Újabb magyar kor (1920-) A magyar nyelv története a kezdetektől, tehát a legközelebbi nyelvrokonainktól való elszakadástól a mai napig tart. A nyelvtörténetnek tehát a jelen is része. A magyar nyelv becslések szerint megközelítőleg 3000 éves (idősebb az összes szláv és újlatin nyelvnél). a mához közeledve egyre rövidebb időtartamúak a nyelvtörténeti korok, egyre kevesebb a változás Ómagyar Mária-siralom Halotti beszéd Köszönöm a figyelmet! nyelv: alapnyelvi szavak, belső keletkezésű szavak, jövevényszavak, a vándorlás során iráni, török, szláv nyelvű népekkel érintkezhetett változás: vegyes hangrendű szavak megjelenése,igei személyragok, módjelek, birtokos személyjelek, a középfok jele, tárgyrag megjelenése a mondatok szerkezete bonyolultabbá vált, kialakultak a mellékmondatok főbb típusai (szláv: berkenye, luc kereszt latin: apostol, legenda német eredetű szavakkal: polgár, cégér) a kereszténység felvétele és az államiság a műveltség változását vonja maga után a magyar nyelvet írni kezdik erős a szláv és a latin hatás a kor második fele: a kódexek korának is nevezik a vallásos emlékek mellett, világi jellegű magyar emlékek ismegtalálhatók nyelvünk ekkor még nyelvjárásokban élt, társalgásban általános tegezést használta 1590 - Károli Gáspár terjed a magyar nyelvű írásbeliség, de a latint használták a hivatalokban elkezdődött a magyar nyelv egységesülése megjelentek hazai nyelvtanok, szótárak kialakult a magázó forma rengeteg nyelvemlék: 1055 - A tihanyi apátság alapítólevele 1200 - Anonymus: Gesta Hungarorum 1410 - Marosvásárhelyi glosszák 1395 - Schlagli-szójegyzék 1195 - Halotti beszéd 1350 - Ómagyar Mária-siralom kódexek A kor jelentős műve: Sajnovics János Demonstratio c. munkája More presentations by Képes Ágnes A magyar nyelvtörténet korszakai A magyar nyelvtörténet korszakai
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pléh Csaba: A nyelv keletkezés három komponense
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x420 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet