D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : posztimpresszionizmus.jpg
C Í M 
F ő c í m : A posztimpresszionizmus
B e s o r o l á s i   c í m : Posztimpresszionizmus
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Oswald
U t ó n é v : Júlia
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : impresszionizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : posztimpresszionizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : legújabb kor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Festészet Irodalom az 1880-as években, Franciaországban fejlődött ki, a kommün utáni francia társadalom terméke Stéphane Mallarmé neve egyszerre utal a századvég parnasszizmusára, a müűvészet formaelemeinek önállósodására és a szimbolizmusra Nevét egy kiállításon kapta Londonban. Gauguin,Van Gogh,Cézanne és Seurat festették a képeket. 1880 után az impresszionisták kezdtek szétbomlani. A fiatalok már nem kezdtek csatlakozni az impresszionistákhoz,ezért őöket Pissaro támogatta. A posztimpresszionisták tovább akartak lépni,de megakarták őörizni a ragyogó színeket és a szemlélőö szabadságát. Alapelvük a színfelbontás, a szín és a fény viszonya volt. Figyelembe vették a fizika optikai felfedezéseit is. Nem palettán kevernek színeket,hanem a vászonra festenek pöttyöket amik összeolvadnak. Chevreul-féle szimultán kontraszt törvényét is használták. az impresszionizmus betetőözése és túlhaladása gyakran formailag egymástól eltérőö irányokat egybefog a művészettörténet-írás. a poszt latin elöljáró szóból ered. Jelentés: valami után olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek szükségképp máshol is felvetődtek. nyilvánvalóvá váltak a kapitalista társadalmi rend ellentmondásai, kezdett bontakozni az imperializmus korszaka általánossá vált a világnézeti válság Ekkor terjedtek el Schopenhauer tanai, virágzott Nietzsche mítoszt kereső filozófiája és ekkor hódított tért Európában is a buddhizmus, pótlékaként a széthullt világképnek A világnézeti válságból fakadt, hogy mind nagyobb szerepet játszott az elszigetelt, magára maradt ember lelkivilágának művészi kivetítése Dosztojevszkij, majd Rilke és a skandináv drámaírók, Ibsen, Strindberg neve jelzi az európai irodalom nagy fordulatát az objektív leírástól a lelki mélyréteg kutatása felé. a világnézeti válságból érthető meg, hogy ismét megerősödött a romantika ideája: a romantikus új hullám együtt járt az irracionális tényezöő, az álom- és fantáziavilág, a mítosz utáni nosztalgia megerősödésével. Paul Cézanne:Mont Saint-Victorie Paul Gauguin: Vízió mise után. Jákob harca az angyallal Vincent van Gogh: Este Arles-ban
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fodor Zsófia: Művészet és média
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 7
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 7
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet