D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nepessegfoldrajz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Népességföldrajz
B e s o r o l á s i   c í m : Népességföldrajz
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Feigl
U t ó n é v : Fanni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-11-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kérészy Levente
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Demográfia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : népesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : demográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népességeloszlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népességmegoszlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történeti demográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Népességföldrajz készítette: Feigl Fanni Mi a népességföldrajz? -társadalomföldrajz egyik ága, amely egy adott földrajzi területen (pl.:ország, régió) élő népesség jellemzőinek időbeli és térbeli változásaival foglalkozik Rokontudományai: demográfia statisztika antropológia(fizikai-és kulturális-) néprajz szociológia A Föld népesdése Az emberiség eredete Emberfélék családja (Homoinidae) Australopithecusok(5.3-1.6 millió év) Homo erectus és Homo habilis (1.6 millió -10 ezer év) Homo sapiens ("bölcs ember") felegyenesedett tartás,két lábon járás,1350cm3-es agytérfogat, magas homlok, kicsiny fogak és állkapocs, szerszámok készítése és használata, valamint a nyelv és írás használatának képessége Népességnövekedés menete a Földön függ a természetes szaporodástól és a vándorlástól 3 népességnövekedési periódus 1.periódus : Paelotikum vagy őskor 100-250.000-i.e 8000-ig terjed gyűjtőgetés, halászat-vadászat vándorló életmód korszak végére kb 5.millió ember él a Földön (súlypont: Eurázsia, Afrika) 2.periódus:(i.e 8000- i.u 17. század) átmeneti kőkor/mezolitikum újkőkor/neoilitkum - új földművelési technikák -állandó települések -nagy síkvidéki folyamvölgyekre koncentrálódik a népesség bronzkor,vaskor -fejlettebb civilizációk -munkamegosztás első kezdetleges jelei -a világnépesség négy fő centrum köré összpontosul - korszak végén a Római Bir.-nek már 54 millió lakosa volt Középkor - népességszáma gyakorlatilag nem változik -ókori kultúrák hanyatlása, népvándorlás, fertőzőbetegségek -feudalizmus megszilárdulása-->népesség növekedés 3.periódus( a 17. század közepétől napjainkig): 17. századtól: - nagy földrajzi felfedezések, tőkés teremelési rend--> --> népesség táplálékellátásának javulása 18.század vége, ipari forradalom -javuló egészségügyi ellátás -javuló élelmiszerellátás -1804-ig a Föld népessége 1 milliárd főre nőtt -felgyorsult népességnövekedés 1900-ra a bolygónk lakossága meghaladja a 1,5 milliárd főt 20. század -rohamos népességnövekedést hozott -1999: 6 milliárd fő -2013: 7.125 milliárd fő A Föld eltartó képessége élelmiszermennyiségtől függ éhezés jelenleg is nagy probléma( ma kb. 800 millió ember) környezeti problémák (sivatagodás, erdőpusztulás...) Vizsgálja: népességszám alakulását a népesség összetételét(kor, nem, nyelv, vallás stb.) népesség térbeli eloszlásának és mozgásának szabályszerűségeit Népszámlálás: egy ország népességének számát és életviszonyait egy adott időpontban rögzítő statisztikai adatfelvétel Költséges, ezért ritkán tartanak Magyarország népessége: 9,855 milló fő (2015.01.) több nő él, mint férfi A népesség térbeli eloszlása Melyek a világ legnépesebb országai? Népesség térbeli eloszlása a földön a Föld 149 millió km2 szárzulattal rendelkezik Föld népességének 90% az északi féltekén él tenegerszint feletti magasságnak és tengerektől való távolságnak is szerepe van az eloszlásban ritkán lakott terültek a Föld felszínének 78%-át teszik ki a sűrűn lakott területek a Föld felszínének alig 1%-át teszik ki A népsűrűség eltérései a Földön népsűrűség: a népesség térbeli eloszlásának mérésére szolgál a népsűrűség, amely egy adott földrajzi egység (ország,megye stb.) 1 négyzetkilométerére jutó átlagos népesség száma. Mely országok rendelkeznek a legnagyobb népsűrűséggel? A népsűrűség eltérései a Földön Földünkön az átlagos népsűrűség 45 fő/km2; a Földnek a legritkábban lakott területei: Észak-Amerika, a FÁK (a volt Szovjetunió) Ausztrália és Óceánia sűrűn lakott területek: városállamok, törpeállamok valamint Ázsia és Afrika kis területű, túlnépesedett államai Gyerekkorúak: 0-15 év Felnőtt korúak: (kereső korúak = munkaképes korúak): 15-64 év: Idősek: 65 év felett A népesség kor és nem szerinti megoszlását korfával (=korpiramissal) ábrázolják: A vízszintes tengelyen bal oldalt a férfiak, jobb oldalt a nők aránya %-ban, a függőleges tengelyen a korcsoportok szerepelnek. A népesség összetétele A népesség rasszok szerinti összetétele Az egész emberiség egy fajhoz tartozik (Homo sapiens). Az emberiség döntő többsége négy nagyrasszba sorolható be: europid, mongoloid, negrid, veddo-ausztralid. Ezek földrajzi elkülönülésével, keveredésével sok altípus és átmeneti típus alakult ki. Jelentősebb elterjedési területeik: - europid (a világnépesség kb. fele): eredetileg: Európa, Észak-Afrika, Nyugat-Ázsia később: Amerika, Dél-Afrika, Ausztrália, Új-Zéland - mongoloid (a világnépesség kb. 1/3-a): eredetileg: Ázsia, Délkelet-ázsiai szigetvilág később: Amerika negrid (a világnépesség kb. 1/10-e): eredetileg: Afrika Szaharától délre esőterület később: Észak-Amerika. veddo-ausztralid:(Ausztrália, Óceánia) Emberfajták (nagyrasszok): Sötét bőrszín, Lapos , széles orr, Göndör erős haj/szőrzet, Erős, vagy nyúlánk atletikus alkat Negrid Sárgás bőrszín, Lapos orr, Finomszálú sűrű haj/ kevés testszőrzet, Alacsony alkat Mongolid Világos bőrszín, Egyenes, vékony orr, Vékonyszálú egyenes/hullámos haj, Középmagas/magas testalkat Europid Sötétebb bőrszín, Lapos, széles orr/orrcimpa, Erős göndör/hullámos haj Középmagas, erős testalkat Veddo-ausztralid Az emberfajták keveredése A népesség vándorzgalma A vándorlások kiváltó tényezői Természeti okok: természeti katasztrófák,árvizek, ásványkincsek kiaknázása stb. Gazdasági okok: gazdaságilag elmaradott térségekből Politikai, vallási okok: hátrányos megkülönböztetés, elnyomás,-> kényszer migráció Társadalmi okok: az egyén életciklusa,társadalmi hierarchiában elfoglalt helye megváltozik A vándorlások típusai a vándorlás során leküzdött távolság a fő rendező elv ez alapján megkülönböztettünk: - helyi -kis távolságú -nagy távolságú Jellegük szerint is csoportosíthatóak: -ökéntes vándorlás -kényszervándorlások Földrajzi távolság szerint: kotinensek közötti vándorlás(interkontinentális) országok közötti országon belüli Felhasznált irodalom: Általános társadalomföldrajz I.-Tóth József szerkesztésében Világföldrjaz-Főszerkesztő: Tóth József Népesség és településföldrajz-Kovács Zoltán Központi Statisztikai Hivatal honlapja: www.ksh.hu www.greenpeace.blog.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Nóra Anna, Sirály Dóri: Az Urbanizáció
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 51
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 51
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna