D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ktari_munkafolyamatok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Könyvtári munkafolyamatok
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtári munkafolyamatok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Borostyáni
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-02-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártan általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkafolyamat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájékoztatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Könyvtári munkafolyamatok
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Támogató folyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum feldolgozása könyvtári használatra Szolgáltatások Gyűjtemény rendezése Állományvédelem A könyvtár külső megjelenésének alakítása Iskolai könyvtárakkal kapcsolatos tevékenységek Vezetési folyamatok Vezetési folyamatok Stratégiai tervezés Irányított önértékelés Intézményi működés értékelése Intézmény működésének fejlesztése Partneri igények felmérése Kommunikáció a partnerekkel Intézményi folyamatok ellenőrzése, mérése Belső audit Teljes intézményt érintő pályázatok megírása, összefogása Szabályzatok elkészítése, ellenőrzése és fejlesztése Állományalakítás Állományalakítás Gyarapítás Apasztás Állományalakítás Gyarapítás Kiválasztás Előszerzeményezés Rendelés Érkeztetés Nyilvántartásba vétel Pecsételés tulajdonbélyegzővel Leltári szám, raktári jelzet feltüntetése Állományalakítás Apasztás (tervszerű és természetes) Selejtezésre szánt dokumentumok kiválogatása Jegyzék készítése, engedélyeztetés Felajánlás a könyvtári rendszerben Regisztráció a fogyási naplóban Kivezetés az egyedi leltárból Kivezetés a katalógusokból, adatbázisból Selejtezett dokumentumok elszállíttatása Előkerült és pótolt példányok kezelése A dokumentum feldolgozása könyvtári használatra A dokumentum feldolgozása könyvtári használatra Felszerelés Feltárás Felszerelés Vonalkód beragasztása Kézikönyvtárba, olvasóterembe kerülés jelölése A dokumentum feldolgozása könyvtári használatra Feltárás Formai feltárás Tartalmi feltárás Retrospektív konverzió (formai és tartalmi feltárás) A dokumentum feldolgozása könyvtári használatra Feldolgozás Formai feltárás Hasonlítás, előzményezés Előzmények azonosítása Besorolási adatok megállapítása Bibliográfiai leírás elkészítése Katalogizálási revízió Bibliográfiai leírás letöltése és szerkesztése Feldolgozás Tartalmi feltárás Dokumentum tartalmának leírása kulcsmondattal Generikus osztályozási jelzet megadása Tartalmi előzményezés Tárgyszólánc készítése Egyeztetés a tárgyszójegyzék fogalomkészletével Egyéb tartalomra utaló jellemzők megállapítása Revízió Javaslattétel új fogalom tárgyszójegyzékbe kerülésére Feldolgozás Retrospektív konverzió Formai feltárás elkészítése számítógépen Tartalmi feltárás elkészítése számítógépen Szolgáltatások Szolgáltatások Tájékoztatás Helyben használat Kölcsönzés Reprográfia Szolgáltatások Tájékoztatás Szakirodalmi tájékoztatás Irodalomkutatás, bibliográfiakészítés Hivatkozási index készítése Használóképzés Tájékoztatás Használóképzés Tanfolyamok Könyvtárbemutató Technikai referensz Szolgáltatások Helyben használat Olvasóterem használata Kézikönyvtár használata Katalógusok használata Szakirodalmi adatbázisok használata Szövegszerkesztő használata Szolgáltatások Kölcsönzés Beiratkozás Előjegyzés Hosszabbítás Felszólítás és perlés ügyintézése Könyvtárközi kölcsönzés Távolról elérhető szolgáltatások Kölcsönzés Beiratkozás Adatok ellenőrzése és nyilvántartásba vétele Beiratkozási díj beszedése Távoli szolgáltatás jelszavának megadása Kölcsönzőjegy kiállítása Szolgáltatások Reprográfia Fénymásolás Digitalizálás Reprográfia Digitalizálás Szkennelés Fotózás Gyűjtemény rendezése Gyűjtemény rendezése Raktározás Gyűjteményrészek (különgyűjtemények) kialakítása Állományellenőrzés Gyűjtemény rendezése Raktározás Raktári rend kialakítása és fenntartása Kiszolgálás Visszasorolás Számsorellenőrzés Kötészeti előkészítés Portalanítás Feliratozás Dokumentumok felszerelése vagyonvédelmi jelzéssel Állományvédelem Állományvédelem Digitalizálás Savmentesítés Restaurálás Köttetés A könyvtár külső megjelenésének alakítása A könyvtár külső megjelenésének alakítása Kiállítások Rendezvények Kiadványok Feliratozás Marketing Iskolai könyvtárakkal kapcsolatos tevékenységek Iskolai könyvtárakkal kapcsolatos tevékenységek Iskolai könyvtári szakfelügyelet szervezése Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny szervezése Tájékoztatás, módszertani segítségnyújtás iskolai könyvtárosoknak Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel és intézményekkel Rendezvények, konferenciák szervezése Kiadói tevékenység Kiadói tevékenység Könyv és Nevelés folyóirat kiadása Könyvkiadás PAD adatbázis CD-n Könyvtári munkafolyamatok Támogató folyamatok Informatika Biztonságos működés Épület-karbantartás és üzemeltetés Támogató folyamatok Informatika Rendszergazdai tevékenységek Üzemeltetés, karbantartás Könyvtári integrált rendszer fejlesztése Informatikai eszközök beszerzése Adatvédelem, mentés, vírusvédelem
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bognárné Lovász Katalin: Könyvtári stratégiák
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna