D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : II_jozsef.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. József, a kalapos király
B e s o r o l á s i   c í m : 2. József, a kalapos király
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Borbála
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-11-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Varga Borbála
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : József (Magyarország: király), II. (1741-1790)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életrajz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élettörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : II. József, a kalapos király József Benedek Ágost János Antal Mihály Ádám 1741. március 13. - 1790. február 20. Mária Terézia magyar királynő & I. Ferenc István császár elsőszülött fia 1764-től római király 1765-től, apja halála után, anyja mellett, német-római császár (Mária Terézia nem hagyta kibontakozni) 1780. november 29-től magyar és cseh király, azonban lemondott a koronázásról és az ezzel járó eskütételről, így mentesült minden kötöttségtől, amik elődei és a rendek egyezségeiből származtak: nem kellett garantálnia a rendi szervezetek, jogok megmaradását Ányos Pál, pálos szerzetes, nevezte el "kalapos királynak", a Kalapos király című röpiratában (vallásszabadság miatti aggodalom) Elrontott neveltetés Mária Terézia semmilyen kivételezést nem tűrt el gyermekeivel szemben természetük szerint osztályozta őket (levelezéseiből lehet tudni) József a "rossz természetű" jelzőt kapta 2 éves korában jelent meg először a nyilvánosság előtt színjátékokkal és zenei előadásokkal szórakoztatták József egy magányos, zárkózott, bizalmatlan, rossz természetű fiú volt, aki nem kapta meg a kellő anyai gyöngédséget Átkozott házasságok Örökletes depresszió? A makacs és hiú József Mária Terézia tudta, hogy ha nem tettek eleget fia szeszélyeinek, akkor nehezen lehetett kezelni. önfejű volt -> nem lehetett meggyőzni, ha megbüntették -> levertség lett úrrá rajta, hiúság -> az egyetlen mód, ahogy hatni lehetett rá, hogy "egy leendő császár ezt és ezt tenné", így hajlandó volt teljesíteni a kéréseket, nem szeretett enni -> makacskodott, ha étkezésekre került sor (feljegyzések) Neveltetés mindent meg akartak tanítani Józsefnek, ami az "általános műveltséget" jelentette -> TÚLTERHELTÉK Miket tanult? teológia zene tánc társalkodás művészete előkelő modor Német-római Birodalom története metafizika ontológia (léttan) etika József csembalója Szigorú napirend saját udvartartással rendelkezett, amit egy kamarás vezetett a kamarás folyton vele volt, ő határozta meg mit tehet, és mit nem a fiú 7 óra -> ébresztő -> imádkozás az udvari pappal -> lakájok megmosdatták és felöltöztették Szentmise & reggeli & tanulás 12 óra -> ebéd rövid időre saját, vagy nővérei lakosztályába vonult 16 órától estig -> tanulás vagy játék Mária Terézia érezte, hogy gyermeke nem bírja a folytonos nyomást, ezért íratott elő játékidőt a szabadidő alatt is a kamarás és a lakájok felügyelete alatt volt Tanmenet a tanmenet nem igazodott a herceg életkorához Ki volt a "kalap alatt"? 6 éves korában, apja ezredessé nevezte ki 11 éves korában latinul kellett vizsgáznia metafizikából, ontológiából és etikából 14 éves korától részt vett az Államtanács ülésein -> beleszólt a vitákba -> cinikus kijelentéseket tett példaképének a zsarnok, II. (Nagy) Frigyes porosz királyt tartotta Mária Terézia 16 gyermeket szült Pármai Mária Izabella Izabella és József Mária Terézia feleséget keresett a 20 éves fiának, és választása Mária Izabella pármai hercegnőre esett Józsefnek nem tetszett a lányról látott miniatűr arckép, de első találkozásukon azonnal beleszeretett az akkor 18 éves lányba Izabella intelligens, olvasott hölgy révén, történelmi tanulmányt írt a nemzetek erkölcséről (Voltaire példáját követte) míg József úszott a boldogságban, Izabella nem volt boldog, búskomorságtól szenvedett 1762-ben megszületett lányuk, József egyetlen gyermeke, Mária Terézia (8 éves korában elhunyt) Mária Izabella lányuk, Mária Terézia A feleség titka "A napot azzal kezdem, hogy szerelmem tárgyára gondolok, és mikor aludni térek, akkor is arra gondolok, aki mindig betölti a gondolataimat. Miért nem gondolok Istenre annyit, mint őreá? Azért, mert Isten láthatatlan, és ennyire csak azt tudjuk szeretni, akit látunk." "Nagyon nyugtalan vagyok; csak az irántad érzett szerelemre tudok gondolni; őrületesen szeretlek. Csak tudnám, miért? Hiszen olyan könyörtelen vagy, hogy nem is kellene téged szeretnem. De mit tehetek mást, ha már megismertelek?" "Tudja jól, kedves anyám, hogy ezen a földön csak felséged szeretete, feleségem barátsága és lelkem üdvössége fontos nekem - és mivel bizonyos vagyok abban, hogy az előbbi kettőnek birtokában vagyok, le sem tudom írni boldogságomat." Izabella ezeket a sorokat sógornőjéhez, Mária Krisztinához írta, akit az udvarban Miminek becéztek Izabella barátra talált Mimiben, aki nála fél évvel volt fiatalabb Mimi segítette, hogy ne eméssze el a búskomorság a barátságból idővel szerelem lett Mimi titokban akarta tartani a kapcsolatukat, megértően, finoman próbálta fékezni Izabella érzelmeit, naponta váltottak szerelmes leveleket, Izabella rájött, hogy vágya sosem teljesedhet be, a Szűzanyához fohászkodott, hogy szabadítsa meg őt a földi élet gyötrelmeitől, Mimi levelei örömteliek, míg Izabella levelei búskomorak voltak, az öngyilkosság gondolata is megjelent bennük -> vallásos neveltetése miatt sose lett öngyilkos József mindvégig abban a hitben élt, hogy ők a legtökéletesebb házaspár az idézet, egy József által írt levél Mária Teréziának örömét növelte lányuk megszületése 1763-ban himlőjárvány tört ki, amiben Izabella is elhunyt 8 éves korában lányuk is meghalt József mély gyászba esett, de egyetlen könnycseppet sem hullatott hónapok múlva, Mimi feltárta József előtt volt felesége titkát, úgy hogy megmutatta Izabella egyik, Miminek írott levelét az uralkodó teljesen összeomlott Mária Jozefa főhercegnő, a bajor Wittelsbac-házból Mária Terézia ezzel, az 1765-ben kötött, házassággal akarta Bajorországot megszerezni Mária Jozefa és József József nem tudta túltenni magát Izabellán volt apósához írott levelében, minden báj és kellem nélkülinek írja le új feleségét, Mária Jozefát az esküvő után József a munkába menekült külön szobába költöztek és József elfalaztatta a két lakosztályt összekötő erkélyt Jozefa ennek ellenére szerette férjét, és nem értette miért viselkedik így vele Mária Jozefa halála után József nem titkolta, hogy mennyire örül, hogy végleg megszabadul a házasság terheitől Miért nem szerette a nép II. Józsefet? Érdekességek "Tu felix Austria nube!" - "Házasodj csak, boldog Ausztria!" a Habsburgok házassági politikájukkal váltak Európa vezető dinasztiájává évszázadokon át elsőfokú unokatestvéek kötöttek házasságot, így örökletes betegségek, degenerációk jelentek meg bizonyos antropológiai jelek megerősödtek a Habsburg-családon belül: -> a szem és az orr jellegzetes formája -> kiugró áll -> skizofrénia -> depresszió -> vízbetegség -> köszvény József magányérzete, levertsége és más tünetek is mind arra utaltak, hogy depresszióval küzd életének utolsó pár évében ez teljesen elhatalmasodott rajta További „különcök" a Habsburgok között I. Miksa -> vonzották a különlegességek, szeretett kitűnni valamivel (Bécsbe elefántháton érkezett a koronázására, később ennek az elefántnak a csontjaiból készült a kreimsi apát széke) Rudolf -> csakis az alkímia foglalkoztatta, elhanyagolta a birodalom ügyeit V. Ferdinánd -> gyengeelméjű volt II. Károly -> nagyfejű, gyenge tüdejű kisbabaként írták le -> szellemileg visszamaradott volt (négyéves korában tanult meg beszélni, és nyolcéves korára sikerült megtanulnia járni) -> alacsony termetű és vézna volt -> kevés érdeklődést mutatott környezete iránt -> gyakran voltak gyomorpanaszai -> 30 éves korára aggastyán benyomását keltette
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. József császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 8. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 33
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna