D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozepkor_irodalma.jpg
C Í M 
F ő c í m : A középkor irodalma
B e s o r o l á s i   c í m : Középkor irodalma
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Balogh
U t ó n é v : Anna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-03-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Balogh Anna
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomelmélet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : trubadúr-költészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovagdráma
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : alba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A középkor irodalma Dante Alighieri: Divina Commedia Isteni színjáték Lovagi irodalom, Trubadúrlíra a keresztes háborúk idején terjed a lovagi ideál állandó téma: szerelem jellemző műfajok: lovageposz, lovagregény, alba, trubadúr énekek a trubadúr: hivatásos énekmondó, ám a költészetet kedvtelésből űzi, nem megélhetési forrása A francia középkor Vágánsköltészet 12-13. században terjed vágáns: vándorló, tekergő (diákok) lázadó hozzáállás jellemzi őket - a feudális kötöttségekkel, az egyházi túlzásokkal szemben céljuk az egyéniség, az ösztönök kibontakoztatása legfőbb téma: az életöröm hirdetése motívumaik: tavasz, bor, ifjúság, a szerelem a leghíresebb gyűjtemény: Carmina Burana (13. sz.) a Gaudeamus igitur... ballagónóta innen való Carl Orff zenésítette meg Dante: 1265-1320 1307-1321-ig (haláláig dolgozott rajta) a "Divina" "isteni" jelzőt Boccaccio tette hozzá később az olasz irodalmi nyelv megteremtője (toszkán nyelvjárás) a középkor enciklopédiája~ a korszak egész lexikális tudását magában foglalja: kultúra + természettudományok + teológiai tudás mindezt Dante egyéni látásmóddal adja tovább Jelentősége: 3 rész: Pokol - Purgatórium - Paradicsom 1 bevezető + 33 + 33 + 33 ének = 100 ének 3*3 3*3 3*3 rész 9 kör 9 gyűrű 9 ég/szféra 3: Atya+Fiú+Szentlélek 9: Beatrice tercinákból áll: aba, bcb, cdc... Szerkezete: három rímmel összefogott háromsoros strófák a hős túlvilági útja (a hős Dante maga, kísérője a már ismert Vergilius) allegorikus út~ az emberi lélek bűnöktől való megtisztulása, a legfőbb jóhoz vezető és vivő út bemutatása Témája: geocentrikus (kp.-ban a Föld) Jeruzsálem a belépti szakasz, a Pokolba egy tölcsér visz le, mely a Föld kp.-jában végződik, a másik féltekére a Purgatórium vezet ki, a következő szárazföld az Éden, az efeletti ég legfelső pontja pedig a Paradicsom Világképe: Dante számára az a hely, ahol a Földön megbomlott erkölcsi rend helyreáll A Pokol bemutatása megfelel a keresztény etikának (súlyuktól függően egyre mélyebben helyezkednek el) A bűnelkövetés 2 alapvető módja: erőszak + csalás A csaláshoz csak az emberi faj ért, az Úr jobban gyűlöli ezeket a bűnöket A bűnösök 5 csoportja: mértéktelenek + eretnekek + erőszakosok + csalók + árulók A Pokol: ALBA ~ hajnaldal A hajnal közeledtével a lovag őrködő barátja elénekelt egy dalt, amivel figyelmeztette a szerelmeseket, hogy ideje búcsúzni. TRUBADÚR ÉNEKEK: az úrnőt magasztaló szerelmi énekek A szerelem tárgya: A Nő a nő magasabb rendű lény szépsége ellenállhatatlan csak férjes asszony lehet így elérhetetlen a házasság nem összeegyeztethető a szerelemmel a hódolat jutalma lehet egy titkos éji találka... Legjelentősebb képviselője: Walther von Vogelweide (középkori német költő) A hársfaágak csendes árnyán A hársfaágak csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ág bogán Ejhajahujj! dalolt ám a csalogány! Vigan futottam ki a rétre és kedvesem már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe! - Mily boldogság volt, Máriám! Hogy megcsókolt-e? Meg biz ám! Ejhajahujj! Most is pirul belé a szám. S tréfás-kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen Nevethet rajta s titkon vágyat érezhet aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot Ejhajahujj! amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott! ó hogy szégyelném magam! Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga meg én magam, meg egy kis madár a fán Ejhajahujj! az nem árul el talán. Fordította: Babits Mihály A lovag: védelmezi a keresztény hitet védelmezi az elesetteket,a nőket udvarias vidám ápolt (testileg) az udvari szerelem élete része Életút Eredeti neve: Francois de Montcorbier Szül.: Párizs, 1431 Családi háttér: szegény szülők, de egy közeli "barát" lelkész nevelteti (tőle a Villon név) Az 1450-es évek Párizsa: sok diák, sokszor tanáraikkal együtt tivornyáznak -> Villon is rossz társaságba kerül -> betörések, börtönlátogatások... Bűnei: verekedés -> megöl egy papot -> 1 évig csavargó kollégium kirablása -> menekülés, 4 évnyi csavargás kegyszerlopás -> pincebörtön!!! (betegségek) -> XI. Lajos kegyelmet ad neki (is) Számvetés: 1461, Párizs, Nagy Testamentum Újabb bűnbeesés (1462) lopás gyanúja -> nagybátyja kezeskedett érte utcai verekedés -> börtön -> kötél -> fellebbezés 1463-ban elhagyja Párizst, nincs több adat (valószínű megrokkant egészségével hamarosan meghal) a világirodalom legtöbbet utánzott költője Francois Villon a középkori francia líra kiemelkedő alakja A Nagy testamentum 173 oktáva (8-9 szótagos 8 sorokból álló vsz.-ok) + 15 ballada + egyéb a börtönben szerzett betegsége + fiatalságának vége + halálközeliek megrendülésének életérzése ---> SZÁMADÁS középpontban a visszatekintés önvád, lelkifurdalás -> gyónás -> lírai önéletrajz, vallomás Szerkezete: Első harmada: élete, kisiklásai (hárítás, a körülmények hibáztatása) Haláltudat - HALÁLTÁNC Második harmada: tulajdoképpeni végrendelkezés (lelkét Istennek, testét a földnek, könyvtárát nagybátyjának, balladát anyjának, stb.) Utolsó harmada: a semmiről, kitalált adományokról való végrendelkezés a barátok, ismerősök számára Haláltánc: Középkori műfaj, mely figyelmezteti az élőket az élet rövidségére, az elmúlás veszélyére és közelségére. Minden földi érték törvényszerűen pusztul el. (A halál egy utolsó táncra hív mindenkit.) Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus Post iucundam iuventutem post molestam senectutem Nos habebit humus nos habebit humus ||: Vivat academia, vivat professores :|| Vivant membrum, quot libet, vivat membrum, quae libet, ||: Semper sint in flore :|| Veta nostra brevis est brevi finietur Veta nostra brevis est brevi finietur Venit mors velociter,rapit nos atrociter Nemini parcetur ,nemini parcetur Rajta ifjak útra fel! Innen el kell válnunk. Rajta ifjak útra fel! Innen el kell válnunk. Menni hív a búcsúének,messze tűnnek elmúlt évek Véget ér sok álmunk,véget ér sok álmunk. Élj mi kedves iskolánk,nőljön egyre fényed. Élj mi kedves iskolánk,nőljön egyre fényed. Becsben áll majd köztünk végig, mind hittel munkál,épít, Mind,ki jól küzd érted, mind, ki jól küzd érted. Szép hazánk most bízva kér,száll feléd az ének, Szép hazánk most bízva kér,száll feléd az ének, Add, hogy éljünk mindig békén, s jusson áldott új nap fényén Boldog út e népnek, boldog út e népnek! Gaudeamus igitur... Carmina Burana Ó, FORTUNA (O Fortuna) 1 Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét: mind szegénység, mind kevélység olvad tőle, mint a jég. 2 Ó, cudar sors, esztelen gyors szeszéllyel forgó kerék! Rút állapot, s látszatra jobb, foszlik, mint a buborék. Ködfátyolban alattomban környékeztél engem is; tréfád által csupasz háttal nyögöm mostan vétkeid. 3 Jószerencse kegyes kedve engem immár cserbehagy, nyom a bánat s nyavajának kénye-kínja fojtogat. Még ez órán a lant húrján dalt zendítsen ujjatok, s a balsorson, mely tör folyton, vélem együtt sírjatok! http://index.hu/tudomany/til/2016/03/06/evi_egy_furdes_eleg_volt_a_kozepkori_europaban/
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Anna: Barokk
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 57
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 57
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna