D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : bekes_forradalom.jpg
C Í M 
F ő c í m : Békés forradalom
B e s o r o l á s i   c í m : Békés forradalom
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mormacil
U t ó n é v : Anglachel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-01-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Anglachel Mormacil
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : forradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadjárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadviselés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikatörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Békés forradalom Téli hadjárat Horvát támadás Orosz beavatkozás 1847/48 - utolsó rendi országgyűlés Március 15. - Pesti forradalom Március 17. - Batthyány kormány kinevezése Április 11. - Áprilisi törvények Június - 1. magyar demokratikus választás Július 5. - összeül az első népképviseleti ogy. Augusztus 31. - osztrák hadüzenet! Áprilisi törvények Feudalizmus leépítés közteherviselés bevezetése úrbéres viszonyok megszüntetése (jobbágyság felszabadítása) tized eltörlése ősiség eltörlése Gazdaságilag Kapitalizálás Társadalmilag Polgárosítás jobbágyok megkapták az eddig művelt földjüket nemesek kárpótlást kaptak az elvesztett jobbágyaiktól felállítottak egy hitelintézetet infrastrukturális fejlesztések Polgári szabadságjogok Két legfontosabb: vallásszabadság a bevett vallások közt sajtótörvény Állammal kapcsolatos intézkedések Államforma Ország új államforma = alkotmányos monarchia Király Rendi országgyűlés Helytartótanács Kúria Rendek végrehajtás törvényhozás igazságszolgáltatás beleszólnak Nép Népképviseleti országgyűlés Felelős kormány Kúria Király végrehajtás törvényhozás igazságszolgáltatás kicsit beleszólhat cenzus alapján!! Nemzeti zászló, címer meghatározása, etc. Nemzetőrség felállítása (!saját hadsereg!) Rendi monarchia Alkotmányos monarchia ELŐTTE UTÁNA Ország egységének helyreállítása: Határőrvidék visszacsatolásának megkezdése Unió Erdéllyel Partium visszacsatolása 1848/03/15 - 08/31 Szabadságharc 08/31 - 1849/08/13 augusztus 31. - hadüzenet szeptember 14. - OHB megalakulása szeptember - horvát támadás október 6-31. - 3. bécsi forradalom december 14-február 27. - téli hadjárat április-május - tavaszi hadjárat április 14. - trónfosztás június-augusztus - orosz intervenció augusztus 13. - világosi fegyverletétel 03/15 Pesti forradalom 04/11 Áprilisi törvények 08/31 Osztrák hadüzenet 09/29 Pákozdi csata 10/06 3. bécsi forradalom 10/30 Schwechati csata 07/05 Első népképviseleti ogy üsszeül Téli hadjárat Tavaszi hadjárat Orosz intervenció 08/13 Világosi fegyverletétel 10/30 Trónfosztás Tavaszi hadjárat
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Antos Gábor: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 44
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 44
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x733 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna