D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nagy_francia_forradalom.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nagy francia forradalom, Napóleon
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy francia forradalom, Napóleon
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Soltész
U t ó n é v : Judit
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-01-11
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Soltész Judit
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : franciák
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : francia forradalom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : királyság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lajos (Franciaország: király), XVI. (1754-1793)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : köztársaság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jakobinus mozgalom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A nagy francia forradalom A francia társadalom: A 18. századi Európa egyik legnépesebb és leggazdagabb országa Kulturális nagyhatalom Mi a harmadik rend? Sieyés abbé (szijesz abbé) "Mi a harmadik rend? - Minden. Mi volt idáig a politikai rendben - Semmi. Mit kíván? - HOGY LEGYEN VALAMI. Ki meri azt állítani, hogy a harmadik rend nem foglal magába mindent, amire egy teljes nemzet létrehozására szükség van? Erős és robosztus ember ő, akinek egyik keze még mindig le van láncolva. Ha a nemzetet megfosztanánk a kiváltságos rendtől, inkább nyerne, mint veszítene! (...) A nemesi rend egyáltalán nem része a társadalmi szervezetnek." (1789) A forradalom előzményei A királyi udvar pazarlása (Bourbonok) Növekvő hadi kiadások (pl. az észak-amerikai függetlenségi háború támogatása) 1780-as évek végén több egymást követő éveben rossz volt a termés A francia állam fizetésképtelenné vált A királynak, XVI. Lajosnak pénzre volt szüksége A kiváltságos réteg (papság, nemesség) megadóztatása Parasztság adóterheinek emelése A polgárság adóinak emelése A helyzet megoldásra összehívja a rendi gyűlést (1789. május) A forradalom kitörése A rendi gyűlés a polgárság vezetésével nemzetgyűléssé kiáltotta ki magát. Cél: alkotmányt adni Franciaországnak (alkotmányos királyság) Labdaházi eskü Forrongó Párizs, felkelők felfegyverzése 1789. július 14 a Bastille (basztij) lerombolása A Bastille a hatalom gyűlölt jelképe A 14. században építették, Párizs keleti kapuját védte A város túlnőtt rajta és állami börtönné vált Lerombolásának napján csupán hét fogoly raboskodott benne: négy hamisító, két őrül és egy nemesember, aki erkölcstelen viselkedése miatt záratta be saját apja A benne raktározott puskapor miatt támadták meg Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata (1789 augusztus) A vidéki városokban is tüntetésekre került sor A Nemzetgyűlés eltörölte a nemesi adómentességet, a papi tizedet és a jobbágyok terheit 1789 októberében a párizsi asszonyok a királyi palota elé vonultak, hogy elfogadtassák XVI. Lajossal, az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát. XVI. Lajost nem sokkal később háziőrizetben tartották és nem hagyhatta el Párizst. 1791 nyarán megpróbál megszökni Jobb tárgyalóhelyzetbe akart kerülni De elfogják és visszaviszik Párizsba Alkotmány Franciaországban 1791-re születik meg alkotmányos királyság A szökési kísérlete után az uralkodó nem tehetett mást, mint szentesítette az alkotmányt Hatalmi ágak szétválása: törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás A törvényeket a nemzetgyűlés hozza, választójog Népfelség és a hatalommegosztás elve érvényesült A törvények végrehajtása, betartatása a király irányítása alatt, de választás után tölthető be Független bíróságot a nép választja A királyság bukása: A király szökése Hadüzenet megszavazása A "kazetta levelek" Rövidesen kitört a háború, a francia csapatok győzelme A királyt letartóztatják és bebörtönzik, halálra ítélik 1792: a köztársaság kikiáltása I. Előre ország népe, harcra, ma diadal vár, hív hazánk! Ellenünk tört a kény uralma, vérben áztatja zászlaját, Vérben áztatja rút zászlaját! Halljátok? Már küldi a zsarnok vad, bősz ölni kész rab hadát, Letörnek népet és hazát, bosszút állnak ifjon, s gyönge lányon! R.: Hajrá, fegyverbe hát! Ma harcba hív hazád! Csak jöjj! Csak jöjj! Öntözze hát, rút vérük a határt! II.: Nem ül a zsarnok kénye rajtunk, pokolra mind, a hitszegőt! Boldog országot vív a harcunk, boldog országban a jövőt, Boldog országban a szebb jövőt! És hogy ha kell, mind sorba állunk, bár hív a dicső, hős halál, Lesz újra majd ki sorba áll, ellened zord önkény úgy csatázunk! R.: Hajrá, fegyverbe hát! Ma harcba hív hazád! Csak jöjj! Csak jöjj! Öntözze hát, rút vérük a határt! III.: Érintsd a kardunk, ősi szent láng ma győzni minden ellenen! Szállj közénk drága szent szabadság, várva várt harci győzelem, Várva várt harci nagy győzelem! Csatákkal írd föl zászlainkra írd föl századunk jelszavát, Hadd lebegjen a világon át: "Győz a lélek, s győz a hősi munka!" Nemzeti himnusz, a Marseillaise (márszejez) A köztársaság nehézségei Belső nehézségek nyomor, élelmiszerhiány éhinség, parasztfelkelés kényszersorozások A városokban tömegmegmozdulások egyházellenes intézkedések Külső nehézségek Franciaország ellen szövetkezett Európa Anglia biztosíthatja tengeri hatalmát A kontinens államai a forradalmi terjedésétől féltek Megindult a vetélkedés a hatalomért Gironde-iak (zsirondiak) Egy megyéről Gazdag vállalkozó, kereskedő polgárságát képviselték Szabad verseny Jakobinusok vagy "hegypárt" Szent Jakab kolostor Szegény rétegek érdekeit képviselték A forradalom ellenségeivel szemben terror és diktatúra Gazdagoktól el lehet venni a tulajdonuk egy részét "Síkság vagy mocsár" Aki éppen hatalmon volt azt támogatták 1793. január: XVI. Lajos kivégzése Guillotine (gijotin) A középkor óta ismert Guillotine doktor Emberségesebb 1977-ig Jakobinusok vagy hegypártiak Terror és diktatúra Erőszakos megfélemlítés a hatalom fenntartására "Gyanúsak" törvény Vagyonelkobzás Az árucikkek legmagasabb árának meghatározása Ütőképes hadsereg A diktatúra feleslegessé vált egyre többen fordultak el a jakobinusoktól 1. A polgári köztársaság A konvent 1794 nyarán letartóztatta és kivégeztette a jakobinusok vezetőit Robespierre (Robeszpier) A forradalom érdemei: Alapvető emberi szabadságjogok törvénybe iktatása Törvény előtti egyenlőség Magántulajdonhoz való jog Minden ember szabadnak születik A szólás szabadsága Folytatása következik! 1640 1700 1800 1750 1588 1492 Angol polgári forradalom I. Károly az Amerikai Egyesült Államok Amerika felfedezése A nagy Armada veresége VIII. Henrik I. Erzsébet (1558-1603 Oliver Cromwell XIV. Lajos (1643-1715 Versailles Nagy Péter (1682-1725 Középkori egyetemek XII.-XIII.sz. jogtudomány-orvoslás-teológia viták A humanizmus, a reneszánsz "teljes emberi élet" "élvezni a mindennapi életet" homo=ember humanitás= emberszeretet Johann Gutenberg (XV. sz. közepe) példaképek az ókori görögök, rómaiak Humanizmus felvilágosodás Hol járunk? XV. sz. XVIII. sz. G. Washington (1732-1799) a Függetlenségi Nyilatkozat (1776. július 4.) 1776 a hétéves háború (1756-1763) Bostoni teadélután 1458-1490 1789. július 14. Jakobinus diktatúra vége A nemzetgyűlés célja: nyugodt politika biztosítása valós helyzet: nem erős az államhatalom királypártiak-szegények lázadása -külső támadások a hadsereg szerepe 2. Az egyeduralkodó: Bonaparte Napóleon Hol született Napóleon? Hol végezte katonai tanulmányait? Melyik időszak teremtette meg a lehetőséget arra, hogy katonai karriert építsen? 1799-ben milyen címet szerzett? első konzul-diktátor 3. Napóleon a császár intézkedései: békét köt Angliával, Ausztriával belpolitikai nyugalom biztosítása "Code Napoléon"- új törvénykönyv a pénz értéke nő a nagypolgárság és a parasztság erősödik 1804-ben Párizsban a pápa jelenlétében császárrá koronázza magát. 4. A hadvezér Anglia Franciaország Trafalgár -fok: a Grande Armée veresége Szárazföldi győzelmek: Austerlitz, a " három császár" csatája Napóleon tündöklése és bukása 1. A Francia Birodalom Napóleon hatalma csúcsán Ausztriát, Poroszországot szövetségre kényszeríti a meghódított országok élére rokonait ülteti, és polgári törvényekkel segíti a feudális viszonyok felbomlását "kontinentális zárlat" Angliával szemben 2. 1812: Oroszország 500 ezer fős hadsereg Kutuzov "felperzselt föld" taktikája Borogyinói csata, Moszkva feladása francia visszavonulás 3. A népek csatája Anglia Oroszo. a meghódított országok az orosz hadjárat után 1813: Lipcse, a " népek csatája" döntő vereség Napóleon kénytelen visszavonulni szövetségesek bevonulnak Párizsba a császár lemondása Bourbonok visszatérése, XVIII. Lajos Napóleon száműzetése Elba szigetére 4. 100 nap - a ráadás Elba szigete Hívei segítségével Napóleon visszatér Franciaországba (Cannes) Ütőképes hadsereg hiánya 1815: Waterloo Ismét száműzetésbe kényszerül Szent Ilona szigetére Bourbonok hatalma http://www.bigg.hu/patriota/patriota-elmeseli-hires-bortonszigetek-szent-ilona/ A vég 5. A Szent Szövetség megalakulása: 1815 osztrák császár - orosz cár - porosz király 1814: bécsi kongresszus cél: a háborúk utáni határok tisztázása forradalmak elleni összefogás https://www.google.hu/maps/place/Szent+Ilona,+STHL+1ZZ,+Szent+Ilona/@-15.9620694,-5.7134194,3z/data=!4m2!3m1!1s0x4eae213352ce5e3:0xae804f0450199fa6
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Francia forradalom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 46
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 46
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna