D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : iszlam.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/061100/061119/iszlam_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Iszlám
B e s o r o l á s i   c í m : Iszlám
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hitek és tévhitek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Shubail
U t ó n é v : Sarah
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
M e g j e g y z é s : Az eredeti prezentáció prezi.com-ról lett lemásolva, ahol ez törölve lett.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Shubail Sarah
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ima
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : böjt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : ISZLÁM- hitek és tévhitek Ima Ima, amelyet naponta ötször kell elvégezni a megadott időben. Zarándoklat Zarándoklat Mekkába (haddzs), ha a hívő képes rá. Tévhitek az iszlámról Az iszlám vallás = mohamedán vallás. Követőit pedig mohamedánok. Az iszlám az arabok vallása. Az iszlám tanításai az arab hagyományokra, valamint a zsidó és a keresztény vallásra épülnek. A dzsihad = szent háború. A Kába egy fekete kő. Az iszlám idegen Magyarországon. Az iszlám vallás = mohamedán vallás! Az iszlám arab szó. Jelentése: alávetés (az Egy Igaz Istennek), illetve béke. Böjt Adakozás Kötelező adakozás (zakát) a szegények részére. Shubail Sarah 12.a Tanulságtétel Tanúságtétel, vagyis az Isten egyedülvalóságának és Mohamed prófétaságának tanúsítása. "Nincs más Isten csak Allah és Mohamed az Ő prófétája!" Böjt, amelyet a muszlim közösség minden tagjának kötelező megtartania évente egyszer egy hónapig (Ramadán hónapban). Az iszlám az arabok vallása! Nem. Nem minden arab muszlim, hiszen vannak más vallású arabok (pl. keresztények, zsidók) és nem arab muszlimok. Az iszlám tanításai más vallásokra épülnek Az iszlámban, a kereszténységben és a zsidóságban lelhető hasonlóság inkább a közös eredetre mutat. "A mi Istenünk Egy Isten" Az iszlám a hagyományokból és a szokásokból csak azt fogadja el, ami összhangban van a szellemiségével, illetve ösztönzi az embert a továbbfejlődésre. Az iszlám soha nem állt hadban a tudománnyal, sőt Isten a Koránban több helyen is arra szólítja fel az embert, hogy hitét, tudását és bölcsességét a természeti jelenségek megfigyelésével és tanulmányozásával mélyítse el. Az iszlám alapforrásai Korán, melyet az Isten - Allah - nyilatkoztatott ki. Ki volt Mohamed Próféta? Halandó ember volt, akit Isten kiválasztott. Mi a Korán? Az iszlám szent könyve. Az iszlám tehát egy fogalom, mely az ember részéről Isten felé irányuló magatartást fejez ki: "Legyen a Te akaratod!" Tehát a muszlim az a személy, aki aláveti magát Isten útmutatásának, akaratának. Mohamedán vallás helytelen elnevezés. Az iszlám követői helyesen muszlimok, nem pedig mohamedánok. Ők nem Mohamedet imádják, hanem Istent. Napkeltétől napnyugtáig nem eszünk és nem iszunk. A világon napjainkban mintegy 1,5 milliárd muszlim él, és a muszlimok többsége nem arab nemzetiségű. Az arab nemzetiségűek aránya 18%, míg a nem arabok aránya 82%. Az iszlám tiltotta az alkohol és a sértéshús fogyasztását, kötelezővé tette a napi öt imát, a böjtölést és az adakozást. Szunna, azaz Mohamed Próféta mondásai, cselekedetei és jóváhagyásai. A Szunnát a hadíszokból (azaz az előbbiek írásos gyűjteményeiből) ismerjük. I.sz. 570 körül született az arábiai Mekkában. Nem vett részt az arab törzsek bálványimádásában. 610-ben, 40 éves korában kapta az első isteni kinyilatkoztatást Gábriel angyalon keresztül. Mohamed Próféta 23 éven át kapott kinyilatkoztatást Istentől, egészen haláláig (632). 622-ben a mekkai bálványimádók üldözése elől kivándorolt Mekkából Medinába (Hidzsra), ahol megalapította az első önálló muszlim közösséget és államot. 630-ban követőivel vér nélkül meghódította Mekkát, és megtisztította a Mekkai Nagymecsetet a bálványoktól. A Korán arab szó, olvasmányt jelent. Isten utolsó (végső) kinyilatkoztatása, amely 114 szúrából (fejezetből) áll. Megmásíthatatlan. Soha nem változott meg semmi benne az idők során. A dzsihad = szent háború! Nem. A dzsihád "szent háború"-ként való értelmezése pontatlan, mert nem adja vissza hűen annak eredeti jelentését, ami nem más, mint valamiért a legvégsőkig fáradozni; azaz minden erőfeszítés a mindennapi életben, mely az Isteni parancsolatok teljesítésére vonatkozik, dzsihádnak tekinthető. A muszlim ember legnagyobb dzsihádja az a törekvése, hogy megtisztítsa önmagát, hogy legyőzze zsarnokságát, és önzőségét. Mekka A monoteizmus első központja. Isten parancsára itt épült az Egyetlen Isten imádatára rendelt első szentély (a Kába). A mekkai zarándoklat az iszlám egyik pillére. Az itt található Kába a muszlimok imairánya. Kába Mekkában található. Egy kis szobaként lehet elképzelni, aminek az egyik sarkában van a fekete kő. A fekete kő egy meteoritdarab. A muszlimok imahelye A muszlimok általában mecsetekben imádkoznak. A mecset török szó, amelynek arab megfelelője a meszdzsid (a leborulás helye). De minden tiszta és száraz helyen lehet imádkozni. Az iszlám idegen Magyarországon Nem. Hiszen a Honfoglaláskor Árpád vezérrel jelentős számú muszlim érkezik a Kárpát-medencébe. Az államalapítást követően, a megerősödő kereszténység mellett, a papság nagy felháborodására, a hazánkban élő muszlimok abszolút vallásszabadságot élveztek. A zsidósággal együtt, az összes jelentős kereskedelmi tevékenységet ők végezték (ők voltak a királyi pénzváltók), az állami vagyon kezelésében is jelentős szerepet játszottak, sokrétű nemzetközi kapcsolataik miatt kiváltságos kereskedők, bankárok voltak. IV. (Kun) László meggyilkolása után szabályos "írtóhadjárat" indult a nem keresztény lakosság ellen. Újabb jelentős muszlim népesség csak a török hódoltság alatt alakult ki Magyarországon, akik nagy többségében balkániak, elenyésző részben áttért, később született magyarok.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szép Bence: Az 5 vallás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 35
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 35
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna