D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : duna_ipoly_nemzeti_park.jpg
C Í M 
F ő c í m : Duna-Ipoly Nemzeti Park
B e s o r o l á s i   c í m : Duna-Ipoly Nemzeti Park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kovács
U t ó n é v : Máté
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-05-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kovács Máté
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarországi nemzeti park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cincér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fauna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : flóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Duna-Ipoly nemzeti park
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Visegrádi-hegység
G e o N a m e s I d : 3042823
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pilis
G e o N a m e s I d : 3046357
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budai-hegység
G e o N a m e s I d : 3054655
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Duna-Ipoly Nemzeti Park Állatvilága Területe Magyarország leggazdagabb élővilágú nemzeti parkjainak egyike. 1997-ben alakították a korábbi pilisi és börzsönyi tájvédelmi körzetekhez kapcsolva az Ipoly érintett szakaszát és ártereit. Működési területe kiterjed Budapestre, Pest, Komárom-Esztergom és Fejér megyére. Igazgatósága Budapesten a Jókai-kertben van, de székhelye Esztergom. Földrajzi tájegységei A nemzeti park két nagy hegyvidéke a Börzsöny és a Dunazug-hegység északkeleti része: Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység. A hegyvidékeket a Dunakanyar választja el egymástól. A nemzeti parkhoz tartozik még a Középső- és az Alsó Ipoly-völgy egy-egy szakasza is: Középső Ipoly-völgy: Balassagyarmat, Patak, Dejtár, Ipolyvece, Drégelypalánk, Hont; Alsó Ipoly-völgy: Ipolydamásd, Szob. Jellegzetességei A Duna–Ipoly Nemzeti Park térségének egyedi sajátossága a három nagy tájképi egység: a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása. A Börzsönyben 1978-ban alakították ki a tájvédelmi körzetet. A hegység vulkáni tevékenység eredménye; legmagasabb csúcsai egy 12 km hosszú gerincen helyezkednek el. Legmagasabb pontja a Csóványos (938 m). A hegység 300–350 forrása bővizű patakokat táplál. A Pilis karbonátos kőzetekből épül föl. Jellemzőek rá a meredek, kopár mészkő- és dolomitlejtők. A hegység mintegy 200 karsztos barlangot rejt magában. A Visegrádi-hegység andezitvulkáni eredetű; geológiailag nem különül el a Börzsönytől, ezért a geológusok az Északi-középhegység részének tekintik. A keményebb lávakőzetek jobban ellenállnak az időjárásnak, mint a vulkáni tufa, amiben az erózió mély szurdokvölgyeket: Holdvilág-árok, Salabasina-árok, Rám-szakadék alakított ki. Címerállata a havasi cincér Címere Állatvilága igen gazdag és változatos. A tiszta vizű folyókban, a parthoz közel tömegesen élnek a: Kérészek és Álkérészek Ritkább kétéltűek: Ritkább halfajok: Petényi márna A lassabban folyó vizekben sok a ritkább hal: Magyar bucó Halványfoltú küllő Sárgahasú unka Foltos szalamandra A hüllők közül: Törékeny gyík Kiemelkedő jelentőségű madárfajok: Kerecsensólyom Parlagi sas Kígyászölyv A tiszta vizű folyókban, a parthoz közel tömegesen élnek a: A mocsarakban és nádasokban költ: Tőkés réce A barlangok denevéreknek adnak otthont: Sok a kis termetű rovarevő: Kis patkósdenevér Törpe cickány Növényzete A nemzeti park növényzete sokszínű és átmeneti jellegű. A Börzsöny az Alföld és a magasabb területek határán található, így sok növény elterjedési határa. A szirti páfrány, havasalji rózsa és a gímpáfrány ritkán fordul elő, a kosbor- és nősziromfajok gyakoriak. A Pilis érdekessége a medvehagyma, a budai nyúlfarkfű és a magyarföldi husáng. Az Ipoly árterének rétjein él a réti iszalag. A Szentendrei-sziget aljnövényzetében előfordul a védett piros madársisak. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Duna-Ipoly Nemzeti Park
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna