D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kiskunsagi_nemzeti_park.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kiskunsági Nemzeti Park
B e s o r o l á s i   c í m : Kiskunsági Nemzeti Park
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mogyorósi
U t ó n é v : Hanna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Mogyorósi Hanna
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarországi nemzeti park
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : éghajlat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatvilág
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növényvilág
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kiskunsági nemzeti park
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kiskunsági Nemzeti Park Állatai Növényei Éghajlata Infók - 1975. január 1.-jén alapították, a Duna Tisza közén elhelyezkedő jellegzetes kiskunsági kultúrtáj megőrzése érdekében. -Hazánk második nemzeti parkja. -A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskeméten található. -Területe 530 négyzet km -Jellemző növénye a Fehér Tippan Címere: rézsikló Vidrafű pókbangó Vége Kék vércse Szürke Gém Vörös Gém Kócsag Homoki Gyík Magyar Sóvirág Sziki Üröm Kamilla Gulipán Éghajlata a szárazföldi klíma jellegzetes vonásait mutatja. Ez következik az alacsony tengerszint feletti értékekből, és elsősorban hosszú, száraz, meleg nyárban, a hideg télben, a gyakori tavaszi fagyokban nyilvá­nul meg. Jellemzője még a kellemes, hosszú ősz is. Az év egész idejére jellemző a nappalok és az éjszakák közti nagy hőingadozás. Igen magas a napsütötte órák száma. Haszonállat (szürke marha, bivaly) mellet más állatok is vannak Kultúra és Hagyományok Nevét a területén a tatárjárás után letelepedett kunokról kapta Kunok: török nyelvű nép. A kunok egy része (mely az összes kunhoz viszonyítva csak egy töredéke a teljes népességnek) Magyarországon telepedett meg. A török hódoltság megszűnte után középkori lakossága a 16. századra megmagyarosodott és magas szintű paraszti kultúrát fejlesztett ki. A 18. század elején mindössze öt nagyobb helysége létezett. Később gyorsan megerősödtek mezővárosi jellegű közösségei, amelyekben jelentős állattenyésztés és az intenzív növénytermesztés, kertkultúra révén tanyás gazdálkodás fejlődött ki. A Kiskunsági szikes pusztát az asztallap simaságú szikfoltok, a sótûrő növényfajok valamint a nyáron barnásvörösre színeződő gyep jellemzi. Egyaránt megtalálhatók itt a nedves árterek, mocsarak, láprétek, kaszálók, szikes tavak valamint a száraz homoki és szikes gyepek, löszpuszták. Talajviszonyok
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kiskunsági Nemzeti Park
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 27
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 28
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna