D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : mukene_fenykora.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mükéné fénykora
B e s o r o l á s i   c í m : Mükéné fénykora
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szlanárs
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-06
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szlanárs Ádám
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Életmódkutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mükénéi kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : égei kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalomtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mükéné
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mükéné fénykora és bukása -A mükkénei társadalom élete az újkőkor tehát a kőkorszak utolsó részére tehető. -Ebben a korban a családok és a háztartások nagyfokú gazdasági függetlenségben éltek. -Az állattartás és a mezőgazdaság megjelenésével hatalmas előrelépés történt az emberek életében, ami a technológiák fejlődését eredményezte. -A rendszeres és gazdag táplálék lehetővé tette a vándorlás és a gyűjtögető életmód elhagyását és a későbbi társadalmak kialakulását. Az ókori Görögország 3 nagy földrajzi egységre osztható: 1. Hellász (a Balkán-fsz. déli része) 2. Kis-Ázsia nyugati partvidéke 3. Az Égei-tenger szigetei A görög kultúra először Krétán tud kifejlődni de ez a kultúra igen hamar megbukik (a kr. e. 15. sz.-ban). Ennek okai: földrengések, szökőárak, idegen népek támadása A krétai "civilizáció" bukása után a fejlődés súlypontja áthelyeződik Mükénébe (a Peloponnészoszi-fsz. déli részére) Mükéné államformája: királyság. vagyis a gazdaságot felülről irányította az uralkodó, a lakosoknak mindent be kellett szolgáltatni a palotába és onnan kapták vissza, amire szükségük volt a fontos nyersanyagokat az uralkodó hozta be kereskedelem vagy zsákmányszerző hadjárat formájában az államok között nagy küzdelem zajlott a fontos nyersanyagokért nem volt egységes görög állam, egymással hadakozó kis államok jöttek létre Kultúra -a lineáris B írás a paloták adminisztrációjának rögzítése céljából alakult ki Kr. e. 1600 körül gazdasági feljegyzések, leltárok Építészet: A városokat falakkal vették körül, amit habarcs nélküli kőtömbökből építettek. Városon belül külön negyedeket alakítottak ki a kézműveseknek, az előkelőknek és a temetőnek. A külső falak csupaszak, a belső falak felső részét alabástrom (Az alabástrom igen finom szemű, áttetsző gipsz.) díszíti, a falak többi részét élénkszínű freskók borítják. Az oszlopokat vastagon fedte az arany. Különös figyelmet szenteltek a várkapunak. Úgy helyezték el, hogy a támadó harcosoknak jobb oldalukkal (melyet nem fedett pajzs) kellett a bejárat felé haladniuk. Az erődnek titkos kijárata is volt, melyen át elmenekülhettek lakói. A mükénei társadalom bukása több elmélet is van a mükénéi kultúra bukásáról: a dór vándorlás a régészeti leletek nem támasztották alá ezt az elméletet a dórok nem hadjáratszerűen érkeztek a Peloponésszoszra, hanem beszivárogtak ide, akkor mikor a mükénéi kultúra már pusztult a Santorini vulkán kitörése de a paloták nem egyszerre pusztultak el és olyan paloták is elpusztultak, amik távolabb estek a partoktól a tengeri népek vándorlása ez a legvalószínűbb elmélet sok, különböző nép alkotja, melyek a Földközi-tengeren jelentek meg ebben az időben kalóztevékenységük miatt a paloták nem tudták beszerezni a fontos nyersanyagokat és egymás elleni harcaikban őrlődtek fel prezentáció: Szlanárs Ádám SZGYF/ hangmester esti tagozat forrás: wikipédia, google, sulinet
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Göröcs Edit: Görög mindennapok, művészetek, tudományok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna