D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : arany_j_elete_munkassaga.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arany János élete és munkássága
B e s o r o l á s i   c í m : Arany János élete és munkássága
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Pinczés
U t ó n é v : Beáta
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-12
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Pinczés Beáta
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Arany János (1817-1882)
V I A F I d : 95251869
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Munkássága Felnőtt kora Állásai, 1836-39 Nagyszalonta- corrector (igazgató-helyettes, másodtanító, magyar és latin tanító) nevelő volt egy jómódú családnál majd másodjegyzői állást vállalt Első irodalmi sikerei Szilágyi István, barátja, egykori debreceni diáktársa ösztönzésére Arany görög klasszikusokat kezd fordítani, és megtanul angolul. Kisfaludi Társaság pályázatán Az elveszett alkotmány című művével első helyezést ér el. Újabb pályázat: népies elbeszélő költemény- erre írja a TOLDI-t Betegsége és halála 1868-ban veszélyes máj- és bélgyulladást állapítottak meg nála, emiatt évenként a karlsbadi fürdőt kellett látogatnia. 1870-ben megoperálták, és több epekövét is eltávolították. Hallása és szeme is gyöngülni kezdett, de neje gondoskodásának és megfelelő étrendjének köszönhetően még hivatalos állását is betölthette. 1882. október 22-én déli 12 órakor elhunyt Budapesten. Született: 1882 Március 2. Nagyszalonta (mai Románia területén) Szülei: Arany György, Megyeri Sára (földművesek voltak) Születése, szülei A család tizedik gyermeke volt, de testvérei közül csak Sára nővére érte meg a felnőttkort.(testvérei tüdőbajban haltak meg) 4 évesen édesapja megtanította olvasni, már az általános iskolában is verseket írt. 14 évesen segédtanító lett, majd a debreceni kollégiumba került, majd kénytelen volt Kisújszálláson állást vállalni, nem fejezte be az iskolát. Gyermekkora 1835 tavaszán tért vissza Debrecenbe, de 1836 februárjában kilépett a kollégiumból. Középfokú tanulmányait így nem fejezte be, nem szerzett érettségi bizonyítványt sem. Színésznek állt Debrecenben, hamar kiábrándult a színészi "lump" életből, és egy furcsa álomnak (édesanyját halottnak látta) köszönhetően Máramaros szigetéről egyheti gyaloglással hazatért. Szüleit valóban gyenge egészségben találta, édesapja megvakult, édesanyja pedig néhány héttel hazatérése után meghalt. Fiatalkora 1840 november 19-én megházasodott. Felesége Ercsey Julianna, nála egy évvel idősebb leány (Ercsey ügyvédnek és cselédjének, Szatmári Erzsébetnek törvénytelen gyermeke). 1841-ben született leányuk, Juliska, 1844-ben fiuk, László. Házassága 1841-ben megszületett az első gyermek, Juliska, majd 1844-ben a második: László. Juliska fiatalon halt meg, első gyermekének Piroskának a születése után fél évvel. Piroskát nagyszülei nevelték fel László: magyar költő és népmese gyűjtő volt Gyerekei Az Arany család nőtagjai 1849 elején a tagjává választja, később az elnöke lesz Kisfaludi Társaság hűséges közkatona: nemzetőr. A szabadságharc bukása után állását veszti, mivel azonban nem volt jelentősebb politikai szerepe, ez nem jár további következménnyel. Egy ideig járási írnok lesz. 1848-49 szabadságharc Arany a gimnázium magyar irodalmi tanszékén tanított magyart, latint és görögöt. Családostól ide költözött Nagykőrösi évek 1860-ban Pestre költözik, a Szépirodalmi Figyelő című hetilap főszerkesztője, majd akadémiai titkár lett Pesti évek Fontosabb művei Toldi, a Toldi estéje, a Toldi szerelme, amelyek a Toldi-trilógiát alkotják. Pázmány lovag költeménye Elbeszélő költeményei A rab gólya Letészem a lantot A nagyidai cigányok Bolond Istók Lírai költészete Zách Klára A walesi bárdok V. László Szondi két apródja Ágnes asszony Mátyás anyja Balladái A Dismal-mocsárok tava (Thomas Moore) Az ördög elvitte a fináncot (Robert Burns) Shakespeare-drámák: Hamlet, dán királyfi János király Szentivánéji álom Műfordításai Műveinek teljes gyűjteményét a költő halála után csakhamar kiadta régi kiadója, Ráth Mór; összes munkáit 8 kötetben 1884–1885-ben, hátrahagyott iratait és levelezését pedig fia, Arany László szerkesztésében és jegyzeteivel, négy kötetben 1887–1889-ben. Arany János bronzszobrát a költő műveiből vett alakokkal (Toldi, Rozgonyi Piroska) Stróbl Alajos mintázta, a Magyar Nemzeti Múzeum előtt állították fel és 1893 tavaszán leplezték le. Tiszteletére portrészobrot avattak a szegedi Nemzeti Emlékcsarnokban a Dóm tér keleti oldalán Emlékezete Síremléke a Kerepesi temetőben Arany János élete és munkássága Arany László Arany Juliska Arany János emlékére A walesi bárdok Sinkovics Imre előadásában Kaláka: Walesi bárdok
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juhász Judit: Arany János: Szondi két apródja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 26
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 27
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna