D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : babits_mihaly.jpg
C Í M 
F ő c í m : Babits Mihály életének rövid bemutatása
B e s o r o l á s i   c í m : Babits Mihály életének rövid bemutatása
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kiss
U t ó n é v : Richárd
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kiss Richárd
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Babits Mihály (1883-1941)
V I A F I d : 49221125
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : próza
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elbeszélés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : regény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : líra
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Babits Mihály életének rövid bemutatása Babits Mihály 1883.november 26-án született Szekszárdon. Értelmiségi családból származott. Édesapja törvényszéki bíró volt. Babitsék négyen voltak testvérek, ő volt a legidősebb. Egyik húga Olga másfél éves korában meghalt, öccse pedig túlélte a költőt. Anyja műveltsége messze túlmutatott a korabeli hölgyek átlagos kulturáltsági és műveltségi szintjén. iskolái Elemi iskoláit Budapesten és Pécsen végezte el. 1893 őszétől a pécsi cisztercia gimnáziumban tanult. 1901-ben a budapesti bölcsésszakra magyar-francia szakára iratkozott be, de a franciát hamarosan latinra cserélte. Az egyetemi évek talán a lemeghatározóbb élményét a Négyesy László stilusgyakorlati szeminárium jelentette. Itt szövődött barátsága Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel, valamint Karinthyval. Juhász Gyula Kosztolányi Dezső Karinthy Frigyes Az egyetem elvégzése után Baján, a cisztercita gimnáziumban, mint világi ideiglenes helyettes tanár töltötte gyakorló évét. 1906-ban szerzett tanári oklevelet. Ezután Szegeden vállalt tanári állást az állami főreáliskolában. A Holnap antológia Babits nevét a magyar irodalmi életben A Holnap antológia tette ismertté. 1908 szeptemberében a Juhász Gyula kérésére küldött versei jelentek meg itt. A tanár 1908.junius 24-én az erdélyi Fogarasra nevezték ki rendes tanárrá. Babits valóságos száműzetésnek élte meg "világ végére" helyezését. Három tanévet töltött a fogarasi gimnáziumban. Babitsnak 54 verse született a fogarasi gimnáziumban. 1911-ben Babitsot Újpestre helyezték a Könyves Kálmán Gimnáziumba. Ettől az évtől kezdve a Nyugatnak is állandó munkatársa lett. Babits Mihály 1912 novemberétől 1916 elejéig a budapesti Tisztviselő-telepi gimnázium tanára. 1919 januárjában Babits katedrát kapott. Szellemi menedéket a 20-as évek elején csak a műfordítás jelentette számára. Házassága Babits a közélet elől magánéletbe menekült. Babits Mihály Tanner Ilona 1921-ben házasságot kötött Tanner Ilonával, aki magát Kazinczy felesége után Török Sophie-nak nevezte. Kapcsolatuk Babits számára élete végéig kiegyensúlyozott családi hátteret jelentett. Anyagi helyzetük is rendeződött, 1923-ban az esztergomi Élőhegyen kis telket és házat vásároltak, a nyarakat ettől fogva mindig ott töltötte a család. Közös gyerekek nem volt, egy rokon kislányát, Ildikót fogadták örökbe. Betegsége 1934 fordulópont volt a költő életében: ekkor tapasztalta betegsége első jeleit. Később igy vallott róla: Engem éveken át egy gonosz kór keze fojtogatott, szó szerint fuldokolva és lihegve jártam a világot, mintha a levegő kiapadt volna körülöttem. 1937-ben orvosai gégerákot állapítottak meg panaszai okául. E tudat után írta meg talán legszebb versét az "Ősz és Tavasz között". Halála Babits állapota 1940 elején rosszabbodott, ennek ellenére vállalta márciusban az olaszországi utazást. 1940 végefelé visszautazott Budapestre, s befeküdt a Siesta Szanatóriumban állapota rosszabbodása miatt. 1941. augusztus 4-én halt meg Budapesten, a szanatóriumban. Babits emlékháza Ősz és Tavasz között Babits betegsége tudatában írta meg az ''Ősz és Tavasz kötött'' című versét. Ennek a versnek minden versszakában belefoglal életéből egy-egy boldog pillanatot költői szavakkal. S emlékeztet bennünket minden versszakban haláláról. Talán sokak számára azért tetszik ez a költemény, mert Babits az igazat írja le ebben a műben. Készítette: Kiss Richárd 9-B osztályos tanulója. Született: 1883.április 4-én, Szegeden. Meghalt: 1937.április 6-án, Szegeden. Juhász Gyula
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hanzl Lilla: Ady Endre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 31
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x430 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna