D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kosztolanyi_dezso.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kosztolányi Dezső életrajza
B e s o r o l á s i   c í m : Kosztolányi Dezső életrajza
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Dávid
U t ó n é v : Kamilla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dávid Kamilla
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Kortárs magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kosztolányi Dezső (1885-1936)
V I A F I d : 17232459
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műfordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : próza
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : líra
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1903 1920 1885 Kosztolányi Dezső életrajza Gyermekkora 1885. március 29-én született Szabadkán, Brenner Eulália és Kosztolányi Árpád fiaként. Nemesi családból származott, születési helyén tanult egészen addig, míg gimnáziumából - ahol amúgy az apja volt az igazgató - ki nem rúgták. Ekkor Szegedre került, majd kitűnőre érettségizett, ezzel felvételt nyerve a budapesti bölcsészkarra. Egyetemi évei Életének ebben a szakaszában már egyértelműen látszott az írással kapcsolatos kivételes tehetsége: művei fővárosi, és vidéki folyóiratokban is megjelentek. A bölcsészkaron ezentúl megismerkedett pár emberrel, akik később híres pályatársai lettek az irodalmi életben, itt kötött életreszóló barátságot Karinthy Frigyessel is, és aktív levelezésbe fogott Juhász Gyulával, valamint Babits Mihállyal. Egy évvel ezután Bécsbe ment tanulni, de hamar, ugyanennyi idő alatt hazatért.; nem a főiskola miatt: újságíró lett. Művészetének fénykora 1907-ben jelent meg első verseskötete, a Négy fal között, három évre rá pedig A szegény kisgyermek panaszai, amit az író legsikeresebb lírai gyűjteményének tartanak. Az író az 1908-ban megalapított Nyugat folyóirat egyik fontos szerzőjeként is ismert. Verseit egészen 1933-ig folyamatosan kötetekben publikálta, ezen kívül azonban - amit csak kevesen mondhatnak el magukról - epikában is sikerült kimagaslót alkotnia. Novellái a Tengerszem című könyvben olvashatóak, regényei közül pedig igazán híressé vált például az Édes Anna. Ha ez még nem lenne elég, műfordítással is foglalkozott, többek között az ő kezei által kelt életre magyar nyelven Oscar Wilde híres regénye, a Dorian Gray arcképe. Magánélete, valamint halála 1910-ben ismerkedett meg feleségével, Harmos Ilonával a Vígszínház egyik bemutatóján; a nőt egy újságíró először Kosztolányi húgának hitte, így elegyedtek szóba. Egy gyermekük született, és egészen az író haláláig együtt maradtak, bár Kosztolányi élete utolsói éveiben a váláson gondolkodott Radákovich Mária iránt fellobbanó szerelme miatt. Végül a betegsége közbeszólt: Kosztolányi rákkal küzdött, és - bár irodalomtudósok a halálát a túlzásba vitt munkájához is hozzá szokták kötni - ennek szövődményeként 1936. november 3-án tüdőgyulladásban elhunyt. Nyughelye a budapesti Kerepesi temetőben található. Kapcsolata a Nyugat többi szerzőjével A kor jelentős irodalmi alakjai közül egyértelműen Ady Endrével volt a legrosszabb a viszonya. A költő erős kritikát fogalmazott meg Kosztolányi első verseskötetéről, stílusát a mélyen elítélt Szász Károlyéhoz hasonlította. Kosztolányi ezután jóval Ady halála után, 1929-ben heves cikket jelentetett meg, az Írástudatlanok árulása címmel, melyben - maga által is beismerten - kegyetlen kritikával illette a költő verseit. Juhász Gyulával és Babits Mihállyal levelezett, és igen jó kapcsolatot ápolt. Karinthy Frigyeshez hírhedten mély barátság kötötte, a felszínen pedig rengeteget viccelődtek: sokszor autogramkérőket béreltek fel, akik aztán Karinthy aláírását meglátva meglepődtek, hogy a szignó nem Kosztolányié, és a papírokat eldobva továbbáltak. Válaszul Karinthy szintén gyerekeket küldött oda barátjához, akik az első autogram után még többet kértek, majd mikor Kosztolányi megkérdezte ennek okát, azt felelték: "Tetszik tudni - hangzott a betanított válasz -, ötven Kosztolányiért kapok egy Karinthyt." Volt olyan is, amikor explicit üzeneteket rejtettek az egymásnak írt verseikbe, telefonon ugratták egymást, a kedvencük pedig a Kicsoda micsoda játék volt, amelyben egy határozatlan alakban elmondott verssor [pl. Micsodára kicsoda micsinál a micsoda] alapján kellett kitalálniuk a művet. Karinthy ennek a mestere volt, egy alkalom volt csupán, amikor elbukott: a saját versén. Napokig gondolkodott rajta, és mégsem jutott eszébe, utólag pedig csak annyit mondott: "Az egy rossz vers." Viccelődve felfedték egymás előtt, hogy mit mondanának egymásnak gyászbeszédként, a másiknak pedig ki kellett bírnia nevetés nélkül. Amikor Kosztolányi megbetegedett, Karinthy meglátogatta a kórházban, de csak annyit mondott, hogy elrontotta a játékukat, és zokogva kirohant. Az ugratáson túl azonban nagyon becsülték egymást, és kölcsönösen zseninek tartották a másikat, Karinthy "Az ötvenéves Kosztolányi" című elsöprően dicsérő írása is alátámasztja ezt. Egyéb érdekességek Egész neve Kosztolányi Dezső István Izabella. Lázadó természetéről többször is tanúbizonyságot tett: gimnazista korában egy március 15-én nem ment iskolába, hanem "fakultatív módon" megemlékezett a forradalom hőseiről, amikor pedig huszonegy éves korában akarata ellenére besorozták, az egyenruhában toporgó újoncok közé világosszürke angol kabátban, és hosszú, sárga nyakkendőben állt be, jelezvén, hogy mennyire nem illik oda. { Z á r á s k é n t } Egy videó Kosztolányiról "Ha a Nyugat hívei rajongtak Adyért, és mélységesen tisztelték Babits Mihályt, akkor Kosztolányi volt az, akit szerettek."
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kosztolányi Dezső
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magy Tan: Jókai Mór élete és munkássága
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna