D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : paraszti_tarsadalom_atalakulasa.jpg
C Í M 
F ő c í m : A paraszti társadalom átalakulása
B e s o r o l á s i   c í m : Paraszti társadalom átalakulása
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bánfalvi
U t ó n é v : Győző
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-19
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-12-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Bánfalvi Győző
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parasztság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agrártársadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : termelőszövetkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A paraszti társadalom átalakulása Magyarországon a XX. században Történelmi gyökerek "Parasztalanítás" A mezőgazdaságban dolgozók: 1950-ban a felnőtt lakosság 50%-a. 2001-ban az alkalmazásban állók 7,2%-a. 2008-ban az alkalmazásban állók 4,4%-a. Rendszerváltás - privatizáció 1989: A mezőgazdasági nagyüzemek több mint egymillió munkavállalót alkalmaztak. A nagyüzemi termelés mellett a kisterelmelésben még további emberek). Ki a paraszt?! Paraszt = prost (szerb, horvát, szlovén) jelentése "egyszerű, közönséges, nyers, durva". A gazda, vidéki mezőgazdasági életformát folytató személy:- Saját föld, épület és jószág. A rendszerváltás során lehetőség nyílott egy vékony vidéki gazdaréteg megerősödésére Magyarországon: 1) Kis- vagy családi birtokok 2) önellátás mellett piacra is termel. Nyugat-Európában gyakorlatilag kétszáz éve háborítatlanul alakult ki ez a társadalmi réteg: 1) Kisszámú 2) Racionális és tartós egzisztencia. Kikből lettek jelen parasztjai, gazdái, farmerjai? Jobbágyság kialakulása (XI-XIII.sz.) -> servus, liber Dózsa parasztfelkelés (1514) -> Werbőczy (Tripartitum-1517) -> röghözkötés 1848 jobbágyfelszabadítás Parasztság (1848-1945) - Földdel rendelkező parasztok 44% - Zsellérek 56% 1945 Földosztás Kuláküldözés, kollektivizálás, 1961 - 1989 TSZ-ek világa, vidéki kiegészítő jövedelem: "háztájizás" KRONOLÓGIA . 1990-1996 Kárpótlási jeggyel történő földprivatizáció. Nyugat-Európában a parasztok fokozatosan szabadultak meg feudális terheiktől és váltak szabad bérlőkké vagy birtokosokká. Ezzel szemben Kelet- és Közép-Európában intézményes lépésre, jobbágyfelszabadításra volt szükség a feudális terhektől való megszabaduláshoz. 1848-49-ben törénik meg Magyarországon: Az úrbéri földek terheinek eltörölése, a rajtuk élő jobbágyok tulajdonossá tétele. (1920-ig elhúzódó állami kárpótlás fejében). Az allodiális földek jobbágyai viszont nincstelen parasztokká váltak. Megmaradtak a szőlőbirtokokat terhelő járulékok is. (önkéntes megváltás). Mi a magyar vidék szerepe a XXI.sz.-ban? Mi a magyar vidék válasza a globalizió kihívásaira? Turizmus Szegénység Mg.-i termelés A szocialista időszak mezőgazdasági üzemstruktúrájának a néhány hónap alatt történő felszámolása hatalmi megfontolásokból is történt. Az agrárprivatizáció előkészítő folyamatok Az energia árak többszörösére növekedtetése. A régióban a nemzeti jövedelem 20 %-al csökkent. Az ipari termelés legalább 30%-al csökkent. A munkanélküliség 10% felé emelkedett. TERMELŐSZÖVETKEZETEK Az agrár támogatások és export támogatások drasztikus csökkentése. Külföldi piacok folyamatos beszűkülése. A belső fogyasztás 20%-os csökkenése. /1988-1992/ /1993- / 1985 1998 -30% Privatizáció 2 millió család jogosult kárpótlásra. 2430 ezer hektárra nyújtottak be kárpótlási igényt 42 millió aranykorona kárpótlásra kijelölt földterület 94 %-át árverezték el 1996-ig, 1,5 millióan jutottak így földhöz, az így szerzett földek 40%-át bérbeadták!!! Az átlag földbirtok mérete 4,4 hektár volt. Az új tulajdonosok 70-80% nyugdíjas vagy nem mezőgazdasági főfoglalkozású volt. A szövetkezetek 5 millió hektáros földterületéből, 1873 ezer hektárt különítettek el privatiációs célra. Állami gazdaságok (128 db) Gazdasági társaságokkal alakulás (1993). Az 2000-es években privatizálták őket, rendkívül alacsony áron. Szövetkezetek 1441 db Vagyon-nevesítés (40%-40%-20%) 1992 áprilisáig. 1992 decemberig lehetett eldönteni a vagyonrészek magán tulajdonba vételéről, a szövetkezeti vagyon 10%-a, így kerül privatizálásra. 1273 szövetkezet átalakul (csoportos kiválás, szétválás, gazdasági társasággá alakulás). 100 szövetkezet még 1992-re csődbe megy. Az évtized végére a mezőgazdasági munkaerőlétszám az élelmiszeriparral és az erdőgazdasággal együtt számolva az összes foglalkoztatotthoz hasonlítva a 1990-es 22 %-ról a folyamat végére 11 %-ra esett. A parasztság létrejötte Paraszttalanítás Strukturális dimenzió: Kollektivizálás Kádári modernizáció Poszt-szocialista rurális átalakulás Rendszerváltás Globális kihívások A paraszttalanítás három (strukturális, társadalmi és kulturális) dimenziójában megy végbe. Mg.-i termelés visszaesése
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Havas Melinda: A magyar politikai rendszer
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna