D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : reformkori_tarsadalom.jpg
C Í M 
F ő c í m : A reformkori társadalom
B e s o r o l á s i   c í m : Reformkori társadalom
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Antos
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-19
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-07-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Antos Gábor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reformkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jobbágyság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : polgárság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A reformkori társadalom 2. A társadalom tagolódása 3. A nemesség - nem egységes (azaz heterogén) társadalmi csoport. Elkülönülnek egymástól. Kiváltságaik 1848-ig megmaradnak. - a főnemesség (ariszokrácia, mágnások) hatalmas birtokokkal rendelkezett, ezek egy részét modernizálták pl. vetésforgó, istállózó állattenyésztés. A majorsági birtokokon árutermelés folyt. - egy részük Bécsben élt, de volt, akiket megérintett a nemzeti eszme: Festetics György: Georgicon, Széchenyi Ferenc: Nemzeti Múzeum - birtokos (köz) nemesség: a rendiség és a megyei élet irányítói, a konjunktúra idején életkörülményeik javultak pl. kúriák építése. A dekonjunktúra idején nehéz helyzetbe kerültek, ezért fogékonnyá váltak a reformok iránt. A nyilvánosság megteremtésével nőtt a súlyuk a pol-ban. - kisnemesség (hétszilvafás): kisbirtokkal (1-2 telek) vagy azzal sem (bocskoros nemes) rendelkeztek, esetleg jobbágytelken gazdálkodtak. Ragaszkodtak a kiváltságaikhoz, mert ez emelte őket a jobbágyok fölé. Felemelkedési lehetőség volt, ha gyerekeiket értelmiségi pályára adták (honorácior: nemesi származású értelmiségi, armális nemes: nagybirtokon telket bérel) - a francia háborúk alatt Ma.o területén nem voltak harcok - békés termelés folyt - felment a gabona ára fellendülés, azaz konjunktúra alakult ki - a nemesek terményben kérték az adót, növelték a majorság méretét - a nemesek a bevételt főként fényűzésre fordították - csak kevesen modernizálták birtokaikat - "csendes tavaszi esőt és hosszú háborút" - a háborúk után visszaesés, azaz dekonjunktúra következett - a nemesek ismét pénzben kérték az adót a jobbágytól - a kormányzat többször is leértékelte (devalválta) a papírpénzt - ennek a vesztesei főként a zsidó kereskedők voltak - társadalom tagolódása alapvetően a kiváltságok (rendi jogok) alapján történik, de befolyásolja a vagyoni helyzet is 4. A jobbágyság - az ország lakóinak kb. 70-75%-át alkotta, nincs pol. joguk - az újranépesülés (földbőség) után megindult a telkek aprózódása és ez a csoport polarizációjához (differenciálódásához, megosztásához) vezetett - jómódú jobbágy: min. 1 jobbágytelekkel rendelkezett - zsellér: 1/8-ad telek vagy kisebb vagy nincs földje (házas vagy házatlan zsellér-béres, cseléd). Nőtt az arányuk (A majorságon árutermelés folyik, a zsellér a bérmunkás) 5. A polgárság - nőtt a városok népessége, főként az értelmiség és a kereskedőpolgárság számának növekedése miatt. A kereskedők részben külföldiek voltak. - jelentős vagyoni különbségek - Pest+Buda+Óbuda =100.000 lakos, az ország gazdasági központja lett - nőtt a manufaktúrák száma és megjelentek gyárak is Nemesi kúria Hogyan változott a búza és a pénz értéke a korszakban? Mivel magyarázható ez? Hogy nevezzük alejátszódó gazdasági folyamatot? 1. A gazdaság változásai Kik voltak a kiváltságos csoportok? Kik voltak a honráciorok? Kik voltak a zsellérek? Miben különbözik a kúria az arisztokrácia lakóhelyétől?
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elekes Iringó: A reformáció
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna