D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Messing_Sagvari_FINAL.jpg
C Í M 
F ő c í m : Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban
B e s o r o l á s i   c í m : Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Messing
U t ó n é v : Vera
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Ságvári
U t ó n é v : Bence
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : MTA TK Szociológiai Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-13
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MTA TK Szociológiai Intézet
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Messing Vera, Ságvári Bence
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Szociológia általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : migráció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bevándorlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi összehasonlítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külföldön élő magyar személyiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös (R7) felvételének előzetes eredményei MOTTÓ "Ahogy a menekültekhez viszonyulunk, az tükrözi azt, amilyenek magunk vagyunk." AZ ELŐADÁSRÓL A bevándorlás megítélése Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. Lehetséges magyarázatok: Státuszvesztéstől való félelem szerepe az idegenellenesség erősödésében; Oktatás lehetséges hatása Azok aránya, akik egyáltalán nem engednék be az alábbi bevándorlókat külföldön élő magyar nemzetiségűek külföldön élő nem magyar nemzetiségűek Európán kívüli szegényebb országból érkező emberek Van-e közeli barátjai között, aki más származási csoporthoz tartozik? A BEVÁNDORLÁS MEGÍTÉLÉSE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 2014-2015-BEN Milyen mértékben kéne megengedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni...? 1 - sokuknak; 2 - jó néhányuknak; 3 - keveseknek; 4 - senkinek sem A BEVÁNDORLÁS MEGÍTÉLÉSE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 2014-2015-BEN Mennyire fontosak annak eldöntésében, hogy valaki letelepedhessen az adott országban? 0 - egyáltalán nem fontos; 10 - nagyon fontos A BEVÁNDORLÁS MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁGON 2002-2015 Az alábbi emberek mekkora részének kellene megengedni, hogy Magyarországra jöjjön élni? ("senkinek" válaszok aránya) külföldön élő magyar nemzetiségűek külföldön élő nem magyar nemzetiségűek a szegényebb európai országokból érkező emberek Európán kívüli szegényebb országokban élő emberek A MÁSSÁG ELFOGADÁSÁNAK KOMPLEX ELEMZÉSE "Elfogadás-index" azok aránya az egyes országokban, akik a négy csoporttal - külföldön élő Magyar; külföldön élő nem Magyar; szegényebb európai; szegényebb, Európán kívüli országból érkező - kapcsolatban sem lennének teljes mértékben (feltétel nélkül) elutasítók Társadalmi távolság index azok aránya, akiket egyáltalán nem zavarna ha más faji vagy etnikai csoportba tartozót neveznének ki (1) főnökének vagy (2) kötne házasságot egy közeli rokonával. IDEGENELLENESSÉG INDIKÁTOROK EGYÜTTES VÁLTOZÁSA 2002-2015 KÖZÖTT Csökkenő elfogadás: HU - Magyarország CZ - Csehország AT - Ausztria Növekvő elfogadás: NO - Norvégia SE - Svédország Csak az egyik tengelyen van pozitív változás NL - Hollandia SI - Szlovénia Csak az egyik tengelyen van negatív változás: IE - Írország ELFOGADÓK ÉS ELUTASÍTÓK MAGYARORSZÁGON "Az alábbi csoportokba tartozó emberek mekkora részének kellene megengedni a betelepülést Magyarországra?" Külföldön élő magyar nemzetiségűek Külföldön élő nem magyar nemzetiségűek Szegényebb európai országokból érkező emberek Európán kívüli szegényebb országokból érkező emberek Külföldről származó zsidó emberek Külföldről származó muzulmánok Külföldről származó cigányok 1 - sokuknak meg kellene engedni, hogy Magyarországra jöjjenek élni 2 - jó néhányuknak meg kellene engedni 3 - keveseknek kellene megengedni 4 - senkinek nem kellene megengedni "Elutasítás-index" 0-7 közötti értékek, ami azt mutatja, hogy hány olyan csoport van, aminek a tagjai közül senkit sem engedne be. ELFOGADÓK ÉS ELUTASÍTÓK MAGYARORSZÁGON Az elutasítás mértéke az egyes embercsoportok szerint megoszlásban "Elutasítás-index" cigányok Európán kívüli szegény országokból érkezők zsidók külföldön élő magyar nemzetiségűek muzulmánok Európa szegényebb országaiból érkezők külföldön élő nem magyar nemzetiségűek ELFOGADÓK ÉS ELUTASÍTÓK MAGYARORSZÁGON A 7-féle embercsoport elutasításának összevont megoszlásai ELFOGADÓK ÉS ELUTASÍTÓK MAGYARORSZÁGON AZ "ELUTASÍTÁS-INDEX" DEMOGRÁFIAI HÁTTERE BE- ÉS ELFOGADÁS: A JÖVEDELEM SZEREPE Befogadás index Azok aránya az egyes országokban, akik egyetlen társadalmi csoportot beengedésével kapcsolatban sem választanák a feltétel nélküli, teljes elutasítást. legalsó kvintilis legfelső kvintilis legfelső és legalsó kvintilis közötti különbség (=legfelső-legalsó) AZ ELUTASÍTÁS NÖVEKEDÉSÉNEK LEHETSÉGES TÉNYEZŐI: Státuszvesztéstől való félelem Oktatás szerepe "FELEMELKEDŐK" ÉS "LECSÚSZÓK" CSOPORTJÁNAK LÉTREHOZÁSA Melyik leírás közelíti meg leginkább az Önök háztartásának jelenlegi jövedelmi helyzetét? kényelmesen megélünk a jelenlegi jövedelmünkből kijövünk a jelenlegi jövedelmünkből nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből nagyon nehezen élünk meg a jelenlegi jövedelmünkből Gyermek-, illetve kamaszkorában Ön és családja milyen gyakran küszködött súlyos anyagi gondokkal? mindig gyakran néha szinte soha soha 1. csoport "felemelkedők" 2. csoport "lecsúszók" ELFOGADÓK ÉS ELUTASÍTÓK MAGYARORSZÁGON Befogadás index Azok aránya az egyes országokban, akik egyetlen társadalmi csoportot beengedésével kapcsolatban sem választanák a feltétel nélküli, teljes elutasítást. 25-49 éves korosztály 50+ éves korosztály ELFOGADÓK ÉS ELUTASÍTÓK MAGYARORSZÁGON A. 14-24 évesek körében, 2002-ben és 2015-ben (a "mindenkori" fiatalok) B. Az 1978-1988-ban születettek körében, 2002-ben és 2015-ben Oktatás lehetséges szerepe az elutasításban (kontakt elmélet) Szelektív és szegregáló iskolarendszer: Iskola fenntartók diverzifikálódása: a diákok ötöde egyházi és magániskolákba jár, amelyre nem vonatkoznak a körzet-szabályok és szabadon válogathatnak a jelentkező gyerekek közül A maradék négy-ötöd: Hatalmas különbség budapesti, városi és falusi iskolák között (PISA) Válogató szülők és igazgatók Iskolán belüli szelekció Következmény: társadalmilag, etnikailag homogén iskolai környezet amelyben nincs alkalom a 'másság' megismerésére (legyen az származási, etnikai, szociális fizikai másság) az együttélés és együttműködés megtapasztalására, a tolerancia kialakulására. Oktatás lehetséges szerepe az elutasításban (Szociál pszichológiai elméletek alapján) Formális tantervből hiányoznak a bevándorlók, de a romák is alig-alig szerepelnek a magyar tankönyvekben (Terestyéni 2004, Vidra-Fox 2011) Rejtett tanterv (normák és viselkedésminták) Ez az iskolán és a tanárokon múlik, de vannak nagy általánosságban és évtizedek óta meggyökeresedett jellemző vonásai a magyar iskolák pedagógiai gyakorlatának, amelyek szerepet játszhatnak a másság elutasításának szívós jelenlétében. Készségek helyett lexikális tudást preferáló oktatás (fókusz a tananyag, nem pedig a gyerek) - unatkozó gyerek + átlagtól való eltérés problematizálása - fegyelmezés - büntetés Hiányosságokat 'kereső' értékelés - pozitív megerősítés hiánya - sérült önbizalom Frontális oktatás - hierarchia - együttműködés, egyenrangú vita, partnerségi viszony hiánya: demokratikus viszonyok hiánya Következmény: önbizalom hiány, szorongás, átlagtól való eltérés problémaként történő észlelése, demokratikus viszonyok hiánya - mind táptalaja az intoleranciának, a kirekesztő attitűdöknek KÖVETKEZTETÉSEK Az új tagállamok lakosai a leginkább elutasítóak. Különbség mutatkozik a csoport származása mentén: cigányok mindenhol a leginkább elutasítottak, zsidók a legkevésbé, (bár Magyarországon még ez utóbbi csoport elutasítottsága is nagyon jelentős.) Ezekben az országokban kiemelkedően magas a biológiai rasszizmus előfordulása is. Fontos sajátosság, hogy míg a régi tagállamokban az elfogadó/elutasító attitűdöket elsősorban a migránsok integrációs képességei (képzettsége, nyelvismeret, munka készségek) meghatározóak, az új tagállamokban, és különösképp Magyarországon e tényezők mellett a származás - faji és vallási hovatartozás - is nagyon meghatározó szempont. Ez a régi tagállamokra nem áll. Négyből három ember legalább egy vizsgált embercsoport előtt teljesen lezárnák az ország határait. Közel 20% azok aránya, akik lényegében senkit sem engednének be az országba. KÖVETKEZTETÉSEK Az elutasítás mértékét (a hagyományos demográfiai változók közül) leginkább az életkor, az iskolai végzettség, illetve a jövedelmi helyzet magyarázza. A valós társadalmi helyzetnél fontosabb lehet a társadalmi státusz percepciója illetve a lecsúszástól való félelem. Az fősodrú oktatás több sajátossága - erős szelekció következtében létrejövő homogén iskolai környezet, az oktatás által közvetített normák és pedagógiai gyakorlat - is erősítheti a kirekesztő attitűdöket. Előadásunk az alábbi publikáció alapján készült: Messing Vera és Ságvári Bence (2016) "Ahogy 'másokhoz' viszonyulunk, az tükrözi azt, amilyenek magunk vagyunk". A magyarországi idegenellenesség okairól. Socio.hu 2016/2 http://socio.hu/uploads/files/2016_2/messing_sagvari.pdf messing.vera@tk.mta.hu sagvari.bence@tk.mta.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ságvári Bence: A bizalom változó mintázatai Magyarországon és Európában a válság előtt és után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna