D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : b_bela_concerto.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bartók Béla: Concerto
B e s o r o l á s i   c í m : Bartók Béla: Concerto
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Jeney
U t ó n é v : Erika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-01-15
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Jeney Éva
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Hangszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bartók Béla (1881-1945)
V I A F I d : 89006617
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zenemű
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zenekari mű
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1943
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Bartók Béla: Concerto Keletkezése Sok gondjuk volt, itteni életük tele volt küzdelemmel. Valószínűleg ezek a tényezők is közrejátszottak abban, hogy Bartóknak fokozatosan romlani kezdett az egészségi állapota, mígnem végül 1943-ban kórházba került. Itt kapta a megbízatást Szergej Kuszevickij-től erre a műre. A mű premierje 1944. december 1-jén volt, a Bostoni Szimfonikusok és Szergej Kuszevickij közreműködésével. 1945 februárjában Bartók a mű végét újraírta, amitől egy kicsit hosszabb lett. A kottakiadásban mindkét változat szerepel, és manapság mindkettővel is játsszák. Ezek után Bartók hamar felgyógyult, s nagy lendülettel nekilátott a komponálásnak. Augusztus 15-én kezdte a munkát és október 8-án már be is fejezte a művet (a kézirat szerint). Ez a másfél hónap nagyon rövid idő Bartók szokásos munkatempójára nézve. Bartók Béla és felesége 1940. október 30-án érkezett Amerikába. I. tétel Introduzione A mű kezdetén a mélyvonósok hangjára a fuvolák halk szava felel. Ezek után a három trombita játszik halkan egy népdalszerű motívumot, melyet az egész zenekar hirtelen, váratlan feljajdulása követ. Fokozatosan gyorsul a bevezetés, majd elérkezik a tétel főtémájához, amely a vonósokon előadott népdalt imitáló, érdekes dallam. Melléktémaként a vonósok és a hárfa mellett a klarinét tűnik még föl. II. tétel Giuoco delle coppie A tétel elején és a végén a kisdob üti a ritmust, közben különböző fúvós hangszerek játszanak rövid dallammeneteket. A tétel népi ihletésű; derűje, kedvesen humoros hangszerkettősei egy egyszerű koráldallamot (a korál egy egyházi népi ének) fognak közre. III. tétel Elegia A tétel kezdetén a mélyvonósoktól hangzik fel a mű elejéhez hasonlóan a nyitómotívum, hogy azután Bartók egyik legszebb zenekari képének, a Könnyek tavának allúziója ébredjen újra a fafúvókon, a vonósokon, a hárfán. Fölöttük az oboa, majd a piccolo játszik végtelenül panaszosra formált magyar melódiatöredékeket. Jellemző e tételre a szorító magány folyamatos kifejezése: a mű elejéről ismert hatalmas zenekari sóhajtásra mindig az egyedül maradó pásztorsíp felel. Bartók mélységes honvágya fejeződik ki ebben a tételben. Avagy a párok játéka. IV. tétel Intermezzo interrotto Ebben a tételben a kíméletlen erőszak és a hazafias eszmények tragikusan egyenlőtlen küzdelme zajlik le. A váltakozó ütemmutatójú melódiát egy elcsépelt téma szakítja félbe. Egyesek szerint ez Sosztakovics 7. szimfóniájának paródiája. Avagy a félbeszakított közjáték. V. tétel Finale A négy kürt felhívó fanfártémájával indul, amelyre a négy részre osztott hegedűkar felel. A hangerő egyre erősebb lesz, a főtéma végigszáguld a vonóskaron. Rövid, népi jellegű, hárfakíséretes melléktéma-epizód pihenője után, a vonósok folyamatos viharzása fölött előbb a kürtök, majd a harsonák kvartjai hasítanak a fülünkbe. A főtéma visszatérése után pihenő következik, majd pokoli, de halk gomolygásból, apró szikrákból hirtelen szárba szökkenő diadalmas zárófanfár kápráztat el minket. Végül egy fékevesztett befejezés következik a műnek, melynek végén Bartók egyik névjeggyé vált hangközével, a trombiták kisterc-jelével búcsúzik. I. tétel Introduzione II. tétel Giuoco delle coppie III. tétel Elegia Intermezzo interrotto IV. tétel V. tétel Finale Bartók Béla: Concerto Köszönöm a figyelmet! Készítette: Karikás Anna 8.b :)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baráth Péterné: Rövid zenetörténet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna