D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : balassi_balint2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Balassi Bálint
B e s o r o l á s i   c í m : Balassi Bálint
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Urbán
U t ó n é v : V.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-19
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-05-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Urbán V.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balassi Bálint (1554-1594)
V I A F I d : 36959976
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszikus irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Balassi Bálint - 1591-ben hazatért Magyarországra Esztergom - Balassi első fennmaradt verseit 1575 táján írta Losonczy Anna - 1575 Balassi Gyulafehérváron Báthory István erdélyi fejedelem fogságába került Katonaélet - 1569-ben apját felségárulás vétkével perbe fogták és bebörtönözték - a család Lengyelországba menekült - Balassi János szökése után követte családját Lengyelország - Balassi kiváló nevelésben részesült - tanult Nürnbergben, Krakkóban - tanítója az író és reformátor Bornemisza Péter Bornemisza Péter - 1554 Zólyom vára - családja református vallású Szülőhely - 1589-től Balassi Lengyelországban vendégeskedett Wesselényi Ferencnél Szárkándi Anna - apja Balassi/a János báró, zólyomi várkapitány - sok pert hagyott fiára Balassi János Krakkó - itt készült Balassi első irodalmi műve, a Beteg lelkeknek való füves kertecske című vallásos elmélkedés fordítása - a fejedelem fiaként kezelte a költőt, Balassi részt vett Báthory lengyel királlyá választásán is - hazatérése után Eger és Érsekújvár hadnagya - szerelmi költészetének legszebb versei az 1587-es Júlia-ciklusban kaptak helyett - verseinek ihletője, Losonczy Anna máshoz ment feleségül - 1584-ben Balassi feleségül vette unokatestvérét, Dobó Krisztinát - a pápa vérfertőzés vádjával érvénytelenítette a házasságot Felségsértéssel vádolták, mert elfoglalta felesége hozományát, a Habsburg-kézen lévő Sárospatak várát - Wesselényi feleségéhez (Szárkánd Anna) írta a Célia-verseket??? - 1594. május 30-án az Esztergom várát ostromló királyi sereg táborában halt meg - halálát vérmérgezés okozta 1554-1594
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ádám Renáta: Balassi Bálint 1554-1594
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna