D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tancsics_mihaly.jpg
C Í M 
F ő c í m : Táncsics Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Táncsics Mihály
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-26
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Táncsics Mihály (1799-1884)
V I A F I d : 40274823
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Táncsics Mihály Mihajlo Stančić Ácsteszér, 1799. április 21. - Budapest, 1884. június 28.) magyar író, publicista, az első szocialista politikusok egyike. Született Jobbágycsaládban született egy Bakony széli falucskában, Ácsteszéren. Szülei telkes gazdák, anyja szlovák, apja horvát származású. Rényképek. I. (Pest), II - III. (Kolozsvár, 1835) Pazardi (Kolozsvár, 1836) Népkönyv (Pest, 1842) Sajtószabadságról nézetei egy rabnak (Lipcse, 1844) Széchenyi István gróf két garasára nyilatkozat (Lipcse, 1844) Népkönyv (Lipcse, 1846) Hunnia függetlensége (Jéna, 1847) Józanész (Bp., 1848) Nép szava, isten szava (Buda-Pest, 1848) Táncsics Mihály művei (I - XII., Bp., 1873, 1885) Életpályám Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat (1949) 1836-tól megjelent irányregényeiben és cikkeiben a polgári átalakulás programját népszerűsítette. Pesten hamar reformszellemű fiatalok társaságába csöppent (Vajda Péter, Garay János, Kunoss Endre, Horárik János), akik figyelmét a politika felé irányították. Nagy hatással volt rá a francia felvilágosodás irodalma. 1843-ra már kiforrott nézeteit publikálta: mai értelemben erősen kommunisztikus (lásd: utópista szocializmus) elképzelései mellett a társadalmi változások letéteményesének továbbra is a polgárságot tartotta. 1846-ban öt hónapig vándorolt Nyugat-Európában, bejárta a német városokat, majd Párizst és Londont. Lipcsében megjelent műve miatt üldözték, s bár hazatérte után elrejtőzött, 1847-ben elfogták, és elítélték. Budai börtönéből 1848. március 15-én szabadította ki a pesti nép és a forradalmi ifjúság. A börtönből kiszabadulva olyan kocsiba ültették, amit lovak helyett hívei húztak. A forradalom és szabadságharc bukása után nyolc évig rejtőzött a saját házuk alatt kialakított rejtekben egészen az 1857 májusában kihirdetett amnesztiáig. Bujdoklása során különböző röpiratokban buzdított az ellenállásra, amiért "cserébe" a Bach-rendszer jelképesen ki is végezte. Jakobey Károly: Táncsics a börtönben 1860-ban egy március 15-i tüntetés szervezéséért elfogták és 15 évre ítélték. A kiegyezést követő általános amnesztia révén 1867-ben, szinte már teljesen vakon szabadult. Az 1869-es választásokon az orosházi kerületben indult, amit meg is nyert. 1869-ben belépett az Általános Munkásegyletbe, Táncsics Arany Trombita című lapja innentől kezdve az egylet közlönyeként működött tovább. Képviselői mandátuma lejárta (1872) után végleg visszavonult a közélettől és magyar nyelvészeti kérdésekkel kezdett foglalkozni, valamint a magyarországi nemzetiségek magyarosítási terveivel. Táncsics haláláig élesen szemben állt a dualizmus rendszerével, de az aktív politizálást végleg feladta. Saját műveinek gyűjteményes kiadására és önéletrajzának megjelentetésére minden pénzét elköltötte; mivel kölcsöneit sem tudta fizetni, kénytelen volt elszenvedni háza elárverezését is. Szobrai Kerepesi temető: 34/1-1-46 [szobrász: Andrejka József] Művei
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Táncsics Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Táncsics Mihály
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna