D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : honfoglalo_magyarsag.jpg
C Í M 
F ő c í m : A honfoglaló magyarság művészete és életmódja
B e s o r o l á s i   c í m : Honfoglaló magyarság művészete és életmódja
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szilágyi
U t ó n é v : Noémi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-09-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szilágyi Noémi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Férfiak
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : honfoglalás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarok
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földművelés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattenyésztés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A honfoglaló magyarság művészete és életmódja Munkák: Őseink a földművelést és az állattenyésztést folytatták a honfoglalás ideje alatt. A marhatenyésztés dominánssá vált. Az ipari tevékenység is terjedt, mindezek mellett kiterjedt kereskedelmet folytattak. Főleg luxuscikkekkel, ezüstfélékkel és sóval kereskedtek. Mesterségeik között számon tartják az íjászatot, nyergesmesterséget, ötvösmesterséget és a kovácsmesterséget. Női munkák: A nők feladata a ruhanemű, szőnyeg és a nemez elkészítése volt. Emellett az étkezésről, a kapás kertművelésről és a költözködésről is ők gondoskodtak. Férfi munkák: A férfiak munkássága a család fenntartására összpontosult. Ők gondoskodtak az élelem beszerzéséről: halászat, vadászat. Mindezek mellett a fölművelés is a férfiakra irányult. Viseletük: A ruha szabása rangtól független volt, csak a díszítésben különbözött. A férfiviselet nagyon hasonlított a nők viselte ruhákra. hegyes bőr vagy nemezsüveg süvegük alatt vászonból készült turbánféle /nyáron valószínűleg csak ezt használták/ felálló nyakú rövid vászoning bő, csizmába szoruló nadrág szűk ujjaskabát kaftán-szerű köpenyeg pártaöv prémek A férfiak minden szerszámot, fegyvert derékon alul, övre felfüggesztve hordtak. Nyári szállás: A nyári szállás nemez jurta volt. Fala ollószerűen összecsukható rácsból állt, amelynek léceit a keresztező pontokon bőrszíjak kötötték össze. A jurta alapterülete és magassága a fal nyitottságától függően változtatható. A jurta vázát nemez pokrócokkal borították, de ezen belül gyékényszőnyeg is volt. Lakásuk: Téli szállás: Alapja kör, fala tapasztott vesszősövény, rajta ajtónyílás. A kupolaszerűen beépített tezőrudakat állatbőrrel, nemezzel vagy náddal fedték, esetleg befonták és betapasztották, de a csúcsán nyílást hagytak a füstnek. A tetőnyílást zsineggel húzható takaróval el lehetett zárni, s az ajtót is szőnyeg takarta. Belül az épület padlózatát mélyebbre ásták úgy, hogy a fal mellett padkát hagytak. Ezen aludtak, itt tartották eszközeiket. Az épület közepén, a mélyedésben égett a szabad tűz. A padlót vastag agyagréteggel vonták be. Művészet: A magyar őseink az ötvösséggel foglalkoztak. Díszítő művészetük a tarsolylemezeken, és az aranyozott fedőlapokon mutatkozott meg. Fegyverzetük, ruházatuk, lószerszámuk palmettás, gyönyörű díszítése mindmáig korszakjellemző a Kárpát-medence régészetében. Források: Történelmi esszétémakörök nagykönyve érettségizőknek http://www.radnoti-vac.sulinet.hu/munkak/tori/elete.htm#3 http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/10het/muvtori/muvtori10.html Wikipédia
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Dóri: Honfoglalás kori viseletek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna