D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_nemzeti_parkok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar Nemzeti Parkok
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Nemzeti Parkok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Karakás
U t ó n é v : Zita
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-03-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Zarakás Rita
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balaton-felvidéki Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Duna-Dráva Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Fertő-Hanság Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Hortobágyi Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Körös-Maros Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Őrségi Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Duna-Ipoly Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Bükki Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Aggteleki Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Kiskunsági Nemzeti Park
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Aggtelek
G e o N a m e s I d : 723010
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Balaton-felvidék
G e o N a m e s I d : 3055576
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bükk (hegység)
G e o N a m e s I d : 721983
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fertő-Hanság-medence
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hortobágy (alföldi táj)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fülöpházi buckavidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Őrség
G e o N a m e s I d : 2769418
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dunamenti-síkság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : MAGYAR NEMZETI PARKOK Aggteleki Nemzeti Park Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet a földtani természeti értékek, a felszíni formák és a felszín alatt húzódó barlangok megóvására hoztak létre. A nemzeti park területen 280 darab kisebb-nagyobb barlang található, melyek 1995-ben, a Szlovák-karszt barlangjaival együtt, felkerültek az UNESCO Világörökség listájára. Ezek közül látogathatóak: Meteor-, Vass Imre-, Kossuth-, Béke-, Rákóczi-barlang. Balaton-felvidéki nemzeti park Az 1997-ben megalakult nemzeti park területe (57.019 hektár) hat korábbi tájvédelmi körzetből tevődik össze. Életre hívásával megvalósult a magyar természetvédelem régi álma: a sokáig egymástól különálló védett területek összekapcsolásával létrejött a Balaton-felvidék összefüggő területére kiterjedő védett ökológiai rendszer. A Tihanyi-félsziget - kiemelkedő geológiai értékei és a területen zajló természetvédelmi munka elismeréseként -2003-ban Európa Diplomás területté vált. Bükki Nemzeti Park A Bükk hegység belső területeit 1977. január 1-én nyilvánították nemzeti parkká. A Bükki Nemzeti Park a hegységnek központi, nagyrészt erdős területét foglalja magába. A Bükk hazánk átlagmagasságát tekintve legmagasabb hegységünk meghaladja a 800-900 m-es magasságot. A Bükk-fennsík karsztos felszíne, hegyi rétjei, változatos élőhelyi feltételeket biztosítanak az itt megtelepedett növény- és állatvilág számára. Duna-Dráva Nemzeti Park A Duna-Dráva Nemzeti Park a két névadó folyó mentén, közel 50.000 hektár területen húzódik. A folyókat övező tájak képét a víz munkája alakította ki. Az ártéri területeken rendkívül változatos élőhelyek találhatóak, sok védett és ritka növény- és állatfajjal. A Duna-Dráva Nemzeti Park magába foglal öt tájvédelmi körzetet és 19 természetvédelmi területet. A védett területek nagy része egyúttal az EU ökológiai hálózata, a NATURA2000 részét képezi. Fertő-Hanság Nemzeti Park A Fertő-Hanság Nemzeti Park teljes területe 23 731 ha, amelynek Fertő táji része - 1977-től tájvédelmi körzet, 1979-től az UNESCO Bioszféra Rezervátum hálózatának tagja, 1989 óta pedig mint jelentős vizes élőhely, az ún. Ramsari-területek között is szerepel -, 1991-ben nyerte el a nemzeti park rangot. A Fertő vidéke éghajlati övezetek, növény- és állatföldrajzi határok találkozási helye. Ezek az Európában egyedülálló adottságok és a kis területen előforduló élőhelyek sokszínűsége határozzák meg e táj arculatát. A Duna-menti Sárköz területén található Gemenc ártéri növényvilágának meghatározó társulásai a bokorfüzesek, a puha- és keményfa ligeterdők. Állatvilágának kiemelkedő értékei a védett jégmadár, a fokozottan védett rétisas, a fekete gólya és a kerecsensólyom. Gemenc híres a kiváló gímszarvas és vaddisznó állományairól. Gemenc Béda-Karapancsa A Béda-Karapancsa a Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értéket képviselő élőhelyeit foglalja magába. Itt van hazánk rétisasok és fekete gólyák által egyik "legsűrűbben lakott" területe. A háborítatlan ártéri erdők mélyén zavartalanul pihennek meg a gémfélék, kis és nagy kócsagok, kanalas gémek. A nemzeti park területe (80.135 hektár) a Hortobágy és Nagykunság tájait, valamint a Tisza-tó egyes részeit foglalja magába. Hazánk első, 1973-ban alapított, egyben a legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkjának létrehozásához egy, a többek között Konrad Lorenz által támogatott nemzetközi összefogás is hozzájárult. Hortobágyi Nemzeti Park Kiskunsági Nemzeti Park 1975-ben az ország második nemzeti parkjaként alakult a Duna-Tisza közén. Az alapításkor 6 nemzeti parki terület mára kilenc egységből áll. Kiterjedése 50523 hektár. A Kiskunsági Nemzeti Park célja a Duna-Tisza köze jellegzetes arculatának, a táj természeti értékeinek, földtani képződmények, vizeinek megőrzése, ezen értékek tudományos kutatása és oktatási, ismeretterjesztési célú bemutatása. Körös-Maros Nemzeti Park Az országban elsők között nyilvánították védetté a Dél-Tiszántúl legkiemelkedőbb természeti értékeit – például az erdélyi héricset, a túzokot, vagy a védett területek közül a Kardoskúti Fehér-tavat. Szinte ezzel egy időben, már a 70-es években felvetődött egy Körösvidéki Nemzeti Park gondolata, de csak 1994. májusában állt fel. Az ezt követő másfél év munkájának eredményeként elkészült a Nemzeti Park megvalósítási koncepciója, amely alapján 1997. január 16-i időponttal megalakult az ország hetedik nemzeti parkjaként, a Körös-Maros Nemzeti Park. Őrségi Nemzeti Park Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen a táj neve: Őrség. Duna-Ipoly Nemzeti Park Hazánk sorrendben kilencedikként megalapított nemzeti parkja talán az egyik legváltozatosabb valamennyi között. Egyedülálló sokszínűségében négy tájegységünk, a Pilis-Visegrádi-hegység, a Börzsöny hegység, az Ipoly-völgy, valamint az Alföld Duna menti darabkája ötvöződik harmonikus egységgé. Készítette: Karakás Zita Köszönöm a figyelmet
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Asztalos Andrea: Aggteleki Nemzeti Park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aubeck Oliver: Hortobágyi nemzeti park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Ágota: Őrségi Nemzeti Park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bíró Dóra: Fertő- Hanság Nemzeti Park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdei Kitti: Körös-Maros Nemzeti Park
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 41
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 42
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna