D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_29_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rothfeld Sámuel
B e s o r o l á s i   c í m : Rothfeld Sámuel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1830-1896
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Hirsch
U t ó n é v : Nelli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 11. sz. (1896. márczius 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírlapirodalmi dokumentum
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rothfeld Sámuel (1830-1896)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : irodalmi dokumentum
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rothfeld Sámuel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A magyar hírlapirodalom régibb törzskarának egyik észszel és jellemmel egyaránt kiváló tagja hunyt el Eothfeld Sámuelben. Hírlapírói munkásságának fénykora abba az időbe esett, mikor Kemény Zsigmond, Salamon Ferencz, Csengery Antal s ezekhez hasonló jelesek forgatták a hírlapírói tollat, s mikor a magyar publiczistikának az a nehéz, de dicső feladat jutott osztályrészül, hogy a magyar ügynek majdnem egyedüli előharczosa, ügyvédje legyen a tényleges hatalommal s az ezzel többnyire egyetértő nagytekintélyű osztrák és külföldi sajtóval szemben. Azt a hivatást, melyet a fent megnevezett jelesek magyar nyelven töltöttek be, német nyelven, de testestül, lelkestül magyar szellemben teljesítette Rothfeld Sámuel. Ma sem közömbös, de abban az időben, mikor Ausztriával nemzetünk eltiport jogai miatt pörben álltunk, még sokkal fontosabb volt, mint ma, hogy a magyar ügynek német nyelvű képviselői is legyenek a sajtóban." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 11. sz. (1896. márczius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1067x1143 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet