D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389_488_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A korona ünnepe
B e s o r o l á s i   c í m : Korona ünnepe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 24. sz. (1896. junius 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : korona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koronázási jelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A korona átszállítása a királyi palotából a Mátyás-templomba
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A koronát és a többi jelvényeket a Mátyástemplomban az ország főpapjai fogadták, s az oltár előtt állított mennyezetes emelvény alatt helyezték el. Azontúl három napig megnézhette a közönség is. Tódult is, hogy láthassa. A koronaőrség mindig mellette maradt, a két koronaőr pedig felváltva volt jelen. Míg a korona a Mátyás-templomban közszemlére volt kitéve, Budavárnak még egy másik ünnepélye ment végbe. Június 6-ikán délelőtt a király letette az új királyi palota alapkövét. Több éve már, hogy megkezdték az építést a krisztinavárosi oldalon, de előbb nagy munkát kellett végrehajtani, míg a palota építéséig eljuthattak. Lebontották a fehérvári kaput, a bástyák egy részét, s a várba vezető pompás széles utat építettek, mely méltó legyen egy királyi palotához. Az új palotának pedig elég helye nem lévén, a hegyoldal meredekét használták föl olyformán, hogy lent a mélységben kezdték el az alapfalak építését." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 24. sz. (1896. junius 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A királyi korona és a koronázási jelvények
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar szent korona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1634x1114 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet