D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_692_pix_Oldal_38_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest új hídja
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest új hídja
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 41. sz. (1896. október 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedési létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi rendezvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Ferenc József híd megnyitása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A híd fölavatását és megnyitását az ezredévi ünnepélyek sorozatába illesztette be a kormány, a mi az előre kitűzött napon, október hó 4-én, Ő felsége a király jelenlétében és személyes közreműködésével meg is történt. A déli 12 órakor nagy fénynyel és pompával végzett szertartás szemléletére több mint százezer főnyi közönség gyülekezett össze a híd két vége körül. A pesti oldalon, a vámháztéri hídfő előtt pompás díszsátor volt emelve a király számára, míg a meghívott férfi és nő vendégek a díszsátorral szemközt állított kárpitozott emelvényeken helyezkedtek el. A király körül a kormány tagjai és egyéb országos méltóságok, a törvényhozás két házának tagjai, a fővárosi tanács és más előkelőségek csoportosultak legnagyobb részt fényes díszmagyar ruhákban. Az alkalmi beszédet Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter tartotta, mire 0 felsége szép szavakkal válaszolt. A beszédek végeztével a király aláírta a híd megnyitásáról szóló s az építés történetét előadó emlékirattal együtt a híd egyik toronygombjába ezüst tokban elhelyezett iratot, aztán pedig egy villamos vezeték gombjának megérintésével beillesztette a hídba a jeles alkotást befejező utolsó szöget, melynek ezüst fejét 0 felsége nevének kezdőbetűi ékesítik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 41. sz. (1896. október 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabadság híd / tervező Vertel József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1719x1152 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet