D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug1_09.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/062000/062082/aug1_09_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kölcsey Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Kölcsey Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1990
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kölcsey Ferenc (1790-1838)
V I A F I d : 46793974
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1990
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1991
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1992
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1990. KÖLCSEY FERENC
Kölcsey F. (1790-1838) születésének 200. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kass János
Á 1990. aug. 3.-1992. dec. 31.
P 822 300 fog. 3 600
4050 4098 8 Ft Portré 60.- 20.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kölcsey Ferenc magyar költő, író, kritikus. 1796-tól a Debreceni Református Kollégium növendéke volt. A korán árvaságra jutott és gyermekkori himlő következtében fél szemére megvakult, beteges Kölcseyt egész életében az önmaga elé állított szigorú erkölcsi normáknak való megfelelés és a haza szolgálata vezérelte. 1805-ben részt vett Csokonai Vitéz Mihály temetésén, ott látta meg Kazinczy Ferencet, akihez 1808-ban küldte első levelét, majd folyamatosan verseit. 1809-ben fejezte be Debrecenben tanulmányait és Pesten folytatta joggyakornokként. 1814-ben Szemere Pállal a neológia nevében elleniratot fogalmaztak a nyelvújítási harc egyik röpiratára, a Mondolatra. 1815-től haláláig a Szatmár megyei Csekén lévő birtokán gazdálkodott, 1829-től Szatmár al- , majd főjegyzője, s az alsótábla ellenzékének vezére. A reformkori magyar irodalom és közélet egyik legnagyobb alakja, az 1823-ban született Himnusz szerzője volt. Az 1810-es években Kazinczy köréhez tartozott, részt vett a nyelvújítási harcban. Merev, klasszicista nézetei tükröződnek Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetése és Berzsenyi Dániel versei című költeményeiről írott téves bírálataiban. Fokozatosan távolodott el Kazinczytól, és került a magyar romantika vonzáskörébe. Az 1820-as évektől már az eredetiség és a szerves nyelvi fejlődés mellett állt ki. Költészetének kiteljesedése csekei korszakára esik. Ekkor írta 1823-ban a Hymnus a Magyar nép' zivataros századaiból címmel megjelenő versét, mely Erkel Ferenc megzenésítésével vált nemzeti himnusszá. Költői munkáiból kiemelkedik a Vanitatum vanitas, Zrínyi dala, Zrínyi második éneke, melyek a reformkor legjelentősebb hatású irodalomkritikai, történetfilozófiai programiratai, a magyar nemzeti romantika legfontosabb elméleti művei. Az 1826-os év értekező prózájának kiteljesedését hozta. Mohács című emlékbeszéde egyszerre szól a nyitottá vált világról és felhívás a nemzeti múlt feldolgozására. A Nemzeti hagyományok a reformkori magyar irodalom esztétikai alapvetése. Johann Gottfried Herder nézeteit követi, mikor a szerves fejlődés lehetőségét vizsgálja a magyar irodalomban, és a népköltészethez, a köznapi és történeti dalokhoz való visszatérést javasolja. 1832-ben Szatmár megye követeként részt vett a pozsonyi országgyűlésen. Felszólalt a jobbágyfelszabadítás, a nemzeti nyelv, a vallási egyenjogúság ügyében. Búcsú az országos rendektől című beszédében megfogalmazta a reformkor törekvéseit: "Jelszavaink valának: haza és haladás." Utolsó nagy műve a Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 1837-ben. Unokaöccséhez címzett intelmei világnézetének végakaratszerű összefoglalása. A mű eszmei hátterében Immanuel Kant feltétlen erkölcsi parancsa áll, a tehetsége révén a hazát, azon keresztül az emberiséget szolgáló és boldogító ember eszménye. (Larousse 1992.2k.532 o., Világir.Kisencikl.1976.1k.613 o., MNL.11.k. 418 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kölcsey Ferenc emlékezete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 840x1080 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn