D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug2_08.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/062000/062092/aug2_08_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Horthy István mellképe
B e s o r o l á s i   c í m : Horthy István mellképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kormányzóhelyettesi gyászbélyeg
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Gönczi Gebhardt
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1902-1994
V I A F I d : 121397555
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1942
S o r o z a t : 1942. Kormányzóhelyettesi gyászbélyeg
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1919-1945
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mellkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gépészmérnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pilóta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Horthy István, ifj. (1904-1942)
V I A F I d : 5733466
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1942
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1943
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1942. KORMÁNYZÓHELYETTESI GYÁSZBÉLYEG
Horthy István (1904-1942)
100-as es 50-es ívekben nyomták
Mélyny. X-Vj. 12:12 1/4 F. fog.
T Gönczi (Gebhardt) Tibor
F 1942 okt 15.-1943. dec 31.
728 695 20 f Horthy István mellképe 30,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Horthy István magyar gépészmérnök, politikus. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó elsőszülött fia. 1928-ban a budapesti József Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát. 1928-29-ben a csepeli Weiss Manfréd Gyár Jupiter repülőmotor- osztályának munkatársa, 1929-ben - egy évig - a Ford Művek dearbourne-i telepén munkás, majd tervezőmérnök volt. 1930-1940 között a MÁVAG főmérnöke, igazgató helyettese, majd igazgatója, egyben vezérigazgatója lett. A Magyar Államvasutak elnöki teendői közben repülőgép-vezetői képesítést szerzett, rendszeresen repült. Tartalékos főhadnagyként szolgált a seregben. 1942. február 19-én - atyja előterjesztésére - az országgyűlés - alsó- és felsőház - közfelkiáltással kormányzóhelyettesi tisztségre Horthy Istvánt választotta meg. A választást több külföldi ország üdvözölte, Németország viszont e kérdésben hallgatott. Köztudomású volt, hogy az ifj. Horthy nem volt németbarát. A keleti arcvonaton 1942. július 1. óta vadászrepülőként szolgálatot teljesítő Horthy István főhadnagy, kormányzóhelyettes harcfeladatának megkezdésekor "Héja" típusú vadászgépével kis magasságban dugóhúzóba került, és egy domboldalnak ütközve szörnyethalt. A szerencsétlenség okaként a hivatalos szervek a kellő gyakorlatának hiányát jelölték meg a nehezen manőverezhető repülőgép vezetésében. Özvegye, született Gyulai Edelsheim Ilona grófnő szerint, férje merénylet áldozata lett. A nácik ugyanis tisztában voltak Horthy István német-ellenességével. (A XX. Század Kr.1994., MNL.9k.625 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor, Márton Ferenc: Horthy Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 883x628 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn