D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug2_12.jpg
C Í M 
F ő c í m : XVII. századi festmény részlet: az egykori Szt. Adalbert székesegyház kapuja
B e s o r o l á s i   c í m : 17. századi festmény részlet: az egykori Szt. Adalbert székesegyház kapuja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1000 éves az Esztergomi Érsekség
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Andor
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1952-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-06
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2001
S o r o z a t : 2001. 1000 éves az Esztergomi Érsekség
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületdíszítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bazilika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2001.1000 ÉVES AZ ESZTERGOMI ÉRSEKSÉG
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Andor András
Á 2001. ápr. 18.-2003. dec. 31.
P 250 000 fog.
4602 4668 124 Ft XVII. századi festmény részlet: az egykori Szt. Adalbert székesegyház kapuja 300,- 300,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Messze a táj felett uralkodik a Várhegyre épült Bazilika vagy Főszékesegyház. Alapjait 1010-ben vetették meg, amikor I. István, Szent Adalbert tiszteletére emeltetett itt háromhajós bazilikát, mely az évszázadok alatti háborúskodás során hol leégett, hol lerombolták. 1543-ban pusztult el ez a régi magyar főtemplom, melynek helyén épült fel klasszicista stílusban a Bazilika, melynek alapkövét 1822-ben rakták le. Tervezője Kühnel Pál építész (1765-1824) volt, építésvezetője pedig 1824-39 között Páckh János. A Bazilikát végül 1839-től Hild József építész (1789-1867) fejezte be. Felszentelése 1856. augusztus 31-én volt. Magyarország legnagyobb temploma, mely 107 m hosszú, szélessége a közepén 48 m, a dunai oldalon 40 m. Magassága a kupola keresztjéig 100 m, a két oldaltorony 57 m magas. A kupolát 24 oszlop tartja, melyek 19 m magasak és ezek között 12 óriási ablakon át ömlik be a fény. A főhomlokzatot 8 korinthosi oszlopon nyugvó előcsarnok díszíti, melynek fülkéiben Széchy Dénes prímás (1410-1465) és Hunyadi János, továbbá Nagy Lajos és Telegdi Csanád esztergomi érsek szobrai vannak elhelyezve. Egyetlen hajójában balra van a Bakócz-kápolna, melyet 1824-ben építettek ide be. Jobbra a Szent István-kápolna Ambrus főherceg és prímás Antonio Canova olasz szobrász által készített síremlékével. A kupola belső magassága 70 m, szélessége 35 m, a belső műmárványozását Lippert József építész (1826-1902) tervei szerint Antonio Detoma olasz mester (1821-1895) végeztette 1886-ban. A kereszthajó két végében vannak Michelangelo Grigoletti olasz festő (1801-1870) oltárképei. A kupola alatt két oldalt van Pázmány Péter főpap és Simor János főpap (1813-1891) szobra, Della Vedova illetve Strobl Alajos szobrász (1856-1926) alkotása. A szentély főoltára Bonani Péter remekműve carrarai márványból. A főoltár fölött Grigoletti 13 m magas oltárképe: Mária mennybemenetele. A kriptában a prímások sírkövei vannak, köztük Széchy Dénesé és Vitéz János főpapé (1408-1472). Végakaratának megfelelően itt helyezték örök nyugalomra Mindszenty József bíboros, hercegprímást is. (Larousse.1k.769 o., Műv.L.1965.1k.648 o., Révai Nl.6k.773 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Bazilika, Esztergom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 955x806 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn