D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug3_08.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/062100/062107/aug3_08_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : 5 millió adópengő
B e s o r o l á s i   c í m : 5 millió adópengő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Adópengős
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Konecsni
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1908-1970
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1946
S o r o z a t : 1946. Adópengős
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénzeszköz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1946
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1946. ADÓPENGŐS
Mélyny. IX-Vj. 15 F. fog.
T.: Konecsni György
F 1946. júl. 16./1946. júl. 26.-1946. júl. 31.
P 949 620 fog.
Bélyegek: 5-500 ezerig: zöld/fekete
Az értékjelzésben "adópengő" mint felülnyomat
1-5 millió: piros/fekete
992 942 5 millió (1946. VII. 26.) 40,- 110,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1946. július végére Magyarország világrekorder lett a pénz inflációjának mértékét tekintve. A napi áremelkedés júliusban 158.486! volt. A teljesen értékét vesztő pengő helyett 1946. augusztus 1-jével új pénzt vezettek be, a forintot, melynek váltópénze a fillér. 1 Forint = 100 fillér. Az új pénz aranyalapját a Nemzeti Bank nyugatról hazaszállított aranykészlete fedezte. 1 Forint 0,0757575 g aranynak felelt meg. Központilag meghatározott árakkal és bérekkel Magyarország kiszakadt a világpiaci árrendszerből, így végzetes gazdasági függőségbe került a Szovjetuniótól. Ezzel párhuzamosan a Szovjetunió megakadályozta Magyarország - és a többi kelet-közép-európai állam csatlakozását a Marshall-tervhez. (Új Magy.L.1960.2k.387 o.,A XX.Század Kr.1994.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Konecsni György: 50 000 Milpengő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 518x611 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn