D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug4_05.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/062100/062123/aug4_05_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Soó-ujjaskosbor
B e s o r o l á s i   c í m : Soó-ujjaskosbor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Soó Rezső
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Székely
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-06
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2003
S o r o z a t : 2003. Soó Rezső
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orchideavirágú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2003. SOÓ REZSŐ
Soó R. (1903-1980) születésének 100. évfordulója alkalmából.
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Székely Kálmán
Á 2003. szept. 23. - Forgalmi bélyeg.
4711 4811 44 Ft Soó-ujjaskosbor 100,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Soó Rezső magyar botanikus. A Budapesti Tudományegyetemen 1925-ben szerzett tanári oklevelet. Ezt követő két éven át a Berlin-Dahlem Növénytani Intézet ösztöndíjasa volt. Itthon a tihanyi Biológiai Kutatóintézet adjunktusa, majd 1929-40 között a Debreceni Tudományegyetem növénytani tanszékének volt a tanára, miközben létrehozta a növénytani intézetet és a botanikus kertet. 1940-től 1944-ig Kolozsvárott az egyetem növényrendszertani tanszékének tanára és az Erdélyi Múzeum-Egyesület növénytárának igazgatója. 1945-től ismét Debrecenben az egyetem Természettudományi Karának dékánja. Oktatási tevékenysége mellett elsőként dolgozta fel Kolozsvár környékének növénytársulásait. Megrajzolta a történelmi Magyarország flóra- és vegetáció-térképét. Leírta a Balatonvidék, a Bükk, a Mátra, a Tiszántúl, a Székelyföld flóráját. Kidolgozta az első önálló magyar fejlődéstörténeti növényrendszert. A Bátorligeti láp védetté nyilvánítását is ő kezdeményezte. Legjelentősebb műve A magyar flóra és vegetáció rendszertani növényföldrajzi kézikönyve 6 kötetben. Botanikai tevékenységén túl, egyéni kedvtelésből az 1920-asévek elején bélyeggyűjtésbe kezdett. Előbb Magyarország, majd Európa, Kína, Japán, Irán, Ausztrália, Új Zéland, Kanada és az USA bélyegeit gyűjtötte. Gyűjteménye - főleg az európaiak - csaknem teljesnek volt mondható. A kiállításokon gyűjteménye messze kiemelkedett a többi kiállított anyagból. Gyűjteményét a debreceni Déri Múzeumra hagyta azzal a céllal, hogy alapul szolgáljon az ország második bélyegmúzeumának létrehozásához. E cél megvalósulása még várat magára. (MNL.16k.172 o.,Temafila 2003/1.Juhász L.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kertész Dániel: Soó Rezső portréja, a Bodzaszagú ujjaskosbor virágja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 944x714 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn