D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A resiczai bányarobbanás
B e s o r o l á s i   c í m : Resiczai bányarobbanás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Szécsen-akna épületei a robbanás után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ifj. Neff Károly pillanatnyi fényképei után rajtolta Paur Géza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Neff
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 2. sz. (1897. január 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Szénbányászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bányaszerencsétlenség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőszén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szénbányászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Resicabánya
G e o N a m e s I d : 668954
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1896. december 18.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A resiczai bányarobbanás - A Szécsen-akna épületei a robbanás után
Ifj. Neff Károly pillanatnyi fényképei után rajtolta Paur Géza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az osztrák-magyar államvasút társaság dél-magyarországi nagy ipartelepén, a Krassó-Szörénymegyében fekvő Resiczabányához közeli szénbányák egyikében, a Szécsen-aknában a múlt hó 18-án történt bányalég robbanásról, mely nagyságánál és az elpusztult emberek nagy számánál fogva teljesen szokatlan a magyarországi bányamüveknél, bő tudósításokat közöltek lapjaink.
Egyik képünk Besiczabányát, a nagy telep központját tünteti föl. A bányaszerencsétlenség a Besiczabánya és az egyik közeli község, Domán között fekvő Szécsen-aknában történt. A dománi szénbányászatot három akna segítségével űzik, az Almássy-, Lipót- és Szécsen-aknával, s ezeket egy 2250 méter hosszú altárna köti össze Resiczával. A Szécsen-akna 450 méter mély, 1874-ben épült, s a nem rég elhunyt gróf Szécsen Antal atyjáról nevezték el. A szerencsétlenség alkalmával 150 ember dolgozott a felrobbant tárnában. A bányalég robbanását földet rengető robbanás követte. E baleset alkalmával mintegy 60 ember pusztult el. Itt közölt egyik képünk az aknák épületeit mutatja a robbanás után. A gépháznak s a többi épületeknek csupasz falai meredeznek, tetejük hiányzik, s az egész mutatja a nagy pusztulás képét. Alsó kis képünk a Szécsen-aknával összeköttetésben álló Almássy-akna építményeit mutatja, mely aknán át a mentés történt, a helyszínén fölvett fényképek után.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bányalég felrobbanása egy kőszénbányában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1520x976 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna