D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szalay Péter
B e s o r o l á s i   c í m : Szalay Péter
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1848-1909
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 3. sz. (1897. január 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szalay Péter (1846-1908)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szalay Péter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szalay Péter 1846 október 6-án Budán született, hol atyja, István, akkoriban néhai József nádor személye mellett titkári hivatalt viselt. Gimnáziumi tanulmányai után jogi tudományokat hallgatott a budapesti egyetemen s vizsgáit kitűnő eredménynyel letévén, 1867-ben ügyvéddé lett de e pályát még azon évben odahagyta, mert Gorove István, az akkor újonnan szervezett földmivelési-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium postai szakosztályába segédfogalmazóvá nevezte ki, hol Gervay Mihály akkori országos fő postaigazgató vezetése mellett sajátította el a postai szolgálatot és a postatiszti vizsgálatot is letette. 1872-ben, hogy a postai szolgálat gyakorlati teendőinek végzésében is kellő jártasságot szerezhessen, egy évi időre a zágrábi postaigazgatósághoz rendeltetett ki szolgálattételre, miközben Trieszt és Fiume tengeri és szárazföldi postaszolgálatát is alaposan tanulmányozta.
1888-ban a kereskedelemügyi minisztérium közúti szakosztályába helyeztetett át osztályvezetővé. Itt 1894-ben miniszteri tanácsossá lett, a következő 1895-ben pedig, Dániel Ernő báró kereskedelemügyi miniszter és Vörös László államtitkár, fölismervén kiváló képességeit és hívatottságát, a magyar posták, távírdák és telefonok elnökigazgatójává neveztetett ki.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : M. kir. posta- és távirda-hivatal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Posta- és távirda-igazgatóság palotája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 959x1090 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna