D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_19_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti posta
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti posta
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mozgópostakocsi belseje
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 3. sz. (1897. január 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Szállítás, anyagmozgatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postahivatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postai szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézbesítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levélkézbesítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postakocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti posta
Mozgópostakocsi belseje.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Minden egyes postahivatal, akár vasút mentén eső helységben van, akár nem, - közúti, illetőleg pályaudvari helyi "járatok" utján, valamely mozgó-(kalauz) postához csatlakozik s a nála feladott leveleket és küldeményeket átadja.
Az átvett anyagot a mozgóposta menetközben dolgozza fel ezt átrovatolásnak nevezik s abban áll, hogy a mozgópostában utazó tisztviselők, a kiinduló ponton és az útközi állomásokon hozzájuk beérkező, ezerféle rendeltetési helyre szóló leveleket és küldeményeket, útirányok, rendeltetési helyek szerint irányítják a hová szólnak, - illetőleg e czélból ismét tovább adják oly másik csatlakozó mozgópostának, mely a kivánt irányban megy tovább.
A mozgópostahivatalok igen érdekesen vannak berendezve. A fővonalakon közlekedők két kocsiból állanak: a kezelési kocsiból és a raktár kocsiból, melyek harmonikaszerű bőrrámázattal és vashíddal vannak egymással összekötve. Ha a csomagok nagy száma szükségessé teszi, hogy mellékkocsik alkalmaztassanak, közönséges teherkocsikat vesznek igénybe, melyekért a posta a vasútnak külön menetbért fizet.
A kezelési kocsi belül három oldalán kisebb-nagyobb méretű beosztó fiókokkal van ellátva, melyek előtt bőrrel bevont kezelőasztal fut körül, mely nemcsak az anyag ráhalmozására, hanem az írásbeli teendők elvégzésére is szolgál, mely czélra az asztalba bemélyített tinta és porzótartók állnak rendelkezésre. A fiókoknak egy csoportja gördülő redőnynyel és lakattal elzárható, akár csak a boltajtók. Ebben kezelik a pénzes- és az ajánlott leveleket.
A raktárkocsi polczokkal van berendezve, szárnyasajtókra nyilik, fűtetlen és kizárólag a csomagok beraktározására szolgál.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti posta: A budapesti főposta épületének Zsibárus-utczai bejárata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti posta: A budapesti főposta épülete, a Gránátos- és Zsibárus-utcza sarkáról tekintve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti posta: A levélhordók terme a budapesti főpostán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti posta: Kézbesítők terme a Verseny-utczai postakezelési épületben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1128x830 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna