D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_39_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kanea kikötője
B e s o r o l á s i   c í m : Kanea kikötője
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 11. sz. (1897. március 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengerhajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kanea kikötője
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Teljes egy hónapja már, hogy az európai nagyhatalmak szükségesnek látták a beavatkozást a görögök és törökök között Kréta szigetén fölmerült zavarok lecsendesítése végett, s a nagyhatalmak ismételt fölhívásai daczára még nincs lényeges eredménye a föllépésnek.
A krétai forrongásoknak ez a sajátságos alakulata csak abból magyarázható meg, hogy a nagyhatalmak a diplomácziai lépéseken kivül alig tettek egyebet, mint hogy néhány hadihajójuk legénységével megszállották Kréta szigetének egy pár kikötő városát s ott kitűzték lobogóikat. A legelső ily megszállott hely a lázadók főfészke s egyúttal a török kormányzó székhelye, Kanea város volt, mely a sziget éjszaki részének legnevezetesebb megerősített helye.
Kaneában február 15-én 100-100 angol, orosz, franczia és olasz s 50 osztrák-magyar matróz kötött ki és a város felett levő föld-sánczon, mely körülbelül 30 láb magas és 120 láb hosszú, a törökökével együtt kitűzték saját lobogóikat, azután pedig tiz sátorban elhelyezvén az őröket, két ágyút szegeztek ki s a városban szállásokat rendeztek be. Ugyanezt tették később két más városban is.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. március 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Krétai fölkelők
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az európai nagyhatalmak hajóraja Kanea felől : Olaszország, Németország, Anglia, Oroszország, Francziaország, Ausztria-Magyarország hajói
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1719x1014 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna