D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_29_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fehéregyházi csatatér
B e s o r o l á s i   c í m : Fehéregyházi csatatér
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Nagy-Küküllő-parti nádas, a hova a csata után Bem menekült
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Paur Géza rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 33. sz. (1897. augusztus 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagy-Küküllő
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fehéregyházi csatatér. - A Nagy-Küküllő-parti nádas, a hova a csata után Bem menekült
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... A valóságos mészárlássá fajult harcz szétverte a magyar sereget, mely erejében megtörve menekült, a merre menekülhetett, az égő búzakeresztek között a hegyoldalon és falu alatt, ott körülbelül, a hol ma a közelebb fölavatott honvéd síremlék áll. A tüzérséggel együtt menekült egy darabig Bem is, a ki gyakran kérdezősködött Petőfi után. A kifáradt magyar gyalogságot valamennyire elrejtette a falu és a sűrű nádas, a mely a Küküllő kiöntéseiben a falu alatt sokaknak adott veszedelmes menedéket. Az égő mezők roppant füstje s az országúton felkavart porfellegek között alig lehetett kivenni, melyik az orosz, melyik a magyar lovasság.
Itt, a mai szántóföldek oldalában az erdőszélen esett el hősi viadalban Zeyk Domokos, és itt kellett valahol elvesznie a magyar nemzet büszkeségének, Petőfi Sándornak is. A falu hátsó kijárata széléhez közel folydogáló patak partján valahol menekülhetett Bem a nádasba, a hol késő estig maradt és a hol megtalálta a Kossuth-huszárok kereső bátor csapata, a kiket visszafordított a tábornok miatti aggodalom. A szomorú csata után menekült, a ki menekülhetett Héjjasfalva irányába, vagy a buni erdős hegyek közé, a hol nem egy sebesültet vertek agyon a fékevesztett oláhok. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. auguszus 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paur Géza: A fehéregyházi csatatér - A régi téglavető helye, a hol Petőfit utoljára látták. A háttérben levő hegyen voltak felállítva Bem ágyúi. Paur Géza rajza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1153x762 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna