D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_45_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Zenta" torpedós czirkáló hajó
B e s o r o l á s i   c í m : Zenta torpedós czirkáló hajó
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 35. sz. (1897. augusztus 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torpedó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cirkáló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Zenta" torpedós czirkáló hajó.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A "Zenta" építésénél tehát e szempontok voltak irányadók. Tartalma e hajónak 2326 tonna. Hoszsza 96 m. legnagyobb szélessége 11.7 m. merülése pedig 4.25 m. Teste a legjobb, Siemens-Martin módszere szerint kidolgozott aczélból készült. Elülső és hátulsó tőgerendája, valamint kormányának váza puha aczélöntvényből van. A gépeket, valamint a hajónak a vízvonal alatt elhelyezett többi lényeges részeit pánczél burkolat védi. Többrendű vízmentes aczélfal számos rekeszre osztja a hajó belsejét, hogy az elmerüléstől lehetőleg megóvassék.
Kormánya úgy gőz, mint kézi erővel kezelhető. Bronzból való, három szárnyú ikercsavarjainak átmérője 3.66 m. Két gépe együttvéve 7200 lóerőt képes kifejteni, a mi óránként 20 tengeri mérföld (37 kilóm.) sebességgel való haladásra képesíti a hajót. Kürtője kettő van kőszénraktárai 472 tonna szenet képesek befogadni.
Belsejét a hajónak 200 izzó lámpa fogja megvilágítani. Külső környékének megvilágíthatására két, 25,000 gyertyafény erejű, 60 centiméter átmérőjű projector szolgál, a mely villanyvilágításhoz 3 gőzdynamogép szolgáltatja az erőt. Van még a hajóhoz tartozó gőzdereglye használatára szolgáló kisebb dynamogép is, mely 4000 gyertyavilágosságú ívfény előállítására képes, 35 centiméteres projectornak szolgáltatja a villanyt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. augusztus 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Zenta kis cirkáló és azUlan torpedózúzó hősi küzdelme az angol-francia flottával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1671x1166 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna