D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_40_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ráczkevei képek
B e s o r o l á s i   c í m : Ráczkevei képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az Árpád-szobor Ráczkevén
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Wottli
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 39. sz. (1897. szeptember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Árpád (Magyarország: fejedelem) (850/855?-907)
V I A F I d : 231805748
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mészkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ráckeve
G e o N a m e s I d : 3046026
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Csepel-sziget
G e o N a m e s I d : 3054266
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ráczkevei képek. - Wottli fényképei.
Az Árpád-szobor Ráczkevén
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az emlék egy hatalmas édesvízi mészkő sziklán álló 9 méter magas oszlop, gazdagon párkányozva, elől pajzszsal és harczi fegyverekkel díszítve. A talapzaton féldomborműben Árpád utódjának megválasztása van megörökítve. Ott látszik elől a honfoglaló Árpád, a mint a törzsek fejeit felszólítja, hogy fiának, Zsoltnak, hűséget esküdjenek jobb oldalt állanak a vezérek, a mint lelkesülten esküt tesznek. A baloldalon két vezér Zsoltot, kit apja kardjával öveztek, pajzsra emeli s a vezéreknek bemutatja. Anyja Zsoltot a pajzson támogatja a fejedelemnő kíséretében több nőalak látható. A következő csoport Marót fejedelem kiskorú leányát ábrázolja kíséretével, a mint lombfűzér alatt várja a bemutatást s az az után következő eljegyzést. Egy része a kiséretnek az eljegyzés alkalmával tánczra perdűl. Ott látható a táltos is kíséretével együtt, a mint lovat akar feláldozni s pálmaágat tartva Hadúrhoz könyörög. Az oszlop tetején áll Árpád vezér 2Va méteres daliás érczalakja, harczi öltözetben, fején sisak, melyen turul madárszárnyból készült forgó van jobb kezében buzogányt tart, egy fatörzsre támaszkodva, mintha csakugyan pihenni akarna a nehéz munka után. Bal kezét áldólag terjeszti ki a megszerzett új haza fölött bal lába egy rögön nyugszik, jeléül, hogy az új hazában lábát megveté s azt mindenkor megvédeni kész. Mellét bölénybőrből készült és rézpikkelyekkel díszített harczi vért fedi, karjai bivalybőr kézelőkkel vannak borítva, a kardcsapások ellen védelműl. A haczi vért alatt látható a keleti szokás szerint gazdagon hímzett hosszú kabát, lábait az akkori szokás szerint saru forma lábbeli fedi bal oldalán lánczon és nyersbőr szíjon csüng a pallos-szerű egyenes vezéri kard, a vállán és övén megerősítve. Vállán párducz kaczagány van, a mely az alaknak ugyancsak harczias tekintetet ad. Az alak érczbe öntését Blahó Pál budapesti műérczöntő műhelye végezte.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. szeptember 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wottli: Ráczkevei képek: Az Árpád-híd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 879x1548 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna